Ευχή κατά της βασκανίας

Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο παντοκράτωρ και παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω τω βούλεσθαι, ο την επταπλάσιον κάμινον και την φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μεταβαλών και τους αγίους σου τρείς Παίδας σώους διαφυλάξας.

Ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών ημών, η ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, απόστησον, φυγάδευσον και απέλασον πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδον και πάσαν επιβουλήν, περιέργειάν τε πονηράν και βλάβην και οφθαλμών βασκανίαν των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων από του δούλου σου ( τούδε) και ή υπό ωραιότητος ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου και φθόνου ή βασκανίας συνέβη, αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταίαν σου χείρα και τον βραχίονά σου τον ισχυρόν και ύψιστον και επισκοπών επισκόπησον το πλάσμα σου τούτο και κατάπεμψον αυτώ Άγγελον ειρηνικόν, κραταιόν, ψυχής και σώματος φύλακα, ός επιτιμήσει και απελάσει απ΄αυτού πάσαν πάσαν πονηράν βουλήν, πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιών και φθονερών ανθρώπων. ίνα υπό σου ο σός ικέτης φρουρούμενος, μετ΄ευχαριστίας ψάλλη σοί. «Κύριος εμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι άνθρωπος». και πάλιν.

«Ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ΄ εμού ει. ότι συ εί ο Θεός, κραταίωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος». Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, φείσαι του πλάσματός σου και σώσον τον δούλον σου από πάσης βλάβης και επηρείας της εκ βασκανίας γινομένης, και ανώτερον αυτόν παντός κακού διαφύλαξον. πρεσβείαις της υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαγγέλων και πάντων σου των Αγίων.

Αμήν.

Η εκκλησιαστική αγωγή των παιδιών και τα Κατηχητικά σχολεία είναι υπόθεση όλων των ενοριτών

Πολύ συχνά οι νέοι μας ρωτούν: «Πού είναι ο Θεός; Γιατί δεν εμφανίζεται;» ή ακόμα: «Δεν είναι πώς δεν πιστεύω στον Θεό. Αλλά ο Θεός μου φαίνεται τόσο εξωπραγματικός».!

Η αίσθηση που έχουν οι νέοι μας για το Θεό φανερώνει πολύ απλά την ευθύνη που έχουμε όλοι μας απέναντί τους. Η απόσταση που βιώνουν τα παιδιά μας από το Θεό και την Εκκλησία του είναι απότοκος της αγωγής που τους δίνουμε. Είναι δημιούργημα των αντιλήψεών μας που διαχωρίζουν τη Θεολογία και την Κατήχηση από τη ζωή.

Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα να θεολογούμε, να κατηχούμε τους νέους μας; Οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν ότι η Θεολογία είναι τρόπος ζωής, είναι να ζούμε σε σχέση με το Θεό. Η ζωή μας να ορίζεται από τη σχέση αυτή.
Η Κατήχηση είναι η καλλιέργεια της σχέσης Θεού-ανθρώπου από την Εκκλησία. Κατήχηση δεν πρέπει να είναι μία τυπική μάθηση. Δεν πρέπει να είναι η παροχή πληροφοριών και γνώσεων για τα πράγματα που αφορούν στο Θεό, αλλά η γνώση του Θεού.

Δεν δημιουργούμε ένα ακόμη σχολείο με υποχρεώσεις. Η Κατήχηση στη ζωή της Εκκλησίας δεν ήταν ποτέ σχολείο, δεν ήταν ποτέ εξαναγκασμός. Ήταν πάντοτε μία «φωνή», σαν τη φωνή του Προδρόμου. Ήταν πάντοτε «οδός» , όπως Οδός είναι ο Κύριός μας. Γι’ αυτό καλλιεργούμε στις ενορίες συντροφιές που ριζώνουν στη λατρεία της Εκκλησίας μας και απλώνουν μία αγκαλιά σε κάθε νέο που αναζητά μία ουσιαστική πρόταση γι τη ζωή..

Αυτή την παράδοση ακολουθούν (ή θα έπρεπε να ακολουθούν) και οι ενοριακές κατηχητικές συνάξεις. Αυτή την παράδοση προσπαθεί να κάνει πράξη και βίωμα και η δική μας ενορία, του Αγίου Αθανασίου Μπάρα,ς στα ετήσια κατηχητικά της προγράμματα. Στόχος της ενορίας μας και του ποιμένα της εφημερίου πατρός Αποστόλου Μανώλη, αλλά και όλων των καλών συνεργατών του, είναι η καλλιέργεια των παιδιών ώστε να μπορούν να ακούν τη φωνή του Κυρίου και να βλέπουν το δρόμο Του, να αναγνωρίζουν την κλήση Του, την παρουσία Του στη ζωή τους.

Στις κατηχητικές συντροφιές της ενορίας μας τα παιδιά μας μαθαίνουν να βλέπουν πίσω από την απέραντη μοναξιά του κόσμου κοινωνίες προσώπων. Να βιώνουν, στη συνεργασία με τα άλλα πρόσωπα που τα περιβάλλουν, την αίσθηση ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον άλλον. Μαθαίνουν να ζουν τη χαρά της ενότητας χωρίς να καταργούν την ομορφιά της ποικιλίας. Μαθαίνουν την αλληλεγγύη, την αλληλοπεριχώρηση. Μαθαίνουν να είναι το αλάτι του κόσμου και η ζύμη της Εκκλησίας που αργότερα θα ζυμώσει όλο τον κόσμο.

Η εκκλησιαστική αγωγή των νέων μας, ιδιαίτερα στις ημέρες που το σχολείο ελαχιστοποιεί και αλλοιώνει την ορθόδοξη παιδεία που παρέχει στου μαθητές, πρέπει να είναι μέριμνα όλων μας. Πρέπει να είναι βασική μέριμνα κάθε ενορίας της Εκκλησίας μας. Στη δική μας ενορία είναι σίγουρα μία από τις πλέον βασικές μέριμνες. Οι κατηχητικές συνάξεις που πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση στην ενορία μας δεν είναι ένα στείρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλούνται οι γονείς να οδηγήσουν τα παιδιά τους. Στην πραγματικότητα η ενορία είναι ολόκληρη μία κατηχητική σύναξη. Η εκκλησιαστική αγωγή αφορά όλους μας. Το ενδιαφέρον ή η αδιαφορία με την οποία εμείς ο μεγάλοι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα διδάσκει και τα παιδιά μας.

Για το λόγο αυτό το διοικητικό συμβούλιο του ενοριακού μας συλλόγου, τώρα την εποχή αυτή που ξεκινά το νέο εκκλησιαστικό έτος και μετά την Κυριακή του Σπορέως αρχίζουν τα νέα κατηχητικά προγράμματα της ενορίας, δεν σας ζητάμε απλώς να οδηγήσετε τα παιδιά σας στις κατηχητικές συντροφιές της Ενορίας. Σας προσκαλούμε όλους να ζήσετε χαρμόσυνα την ενοριακή ζωή μαζί με αυτά. Να γίνετε ουσιαστικοί συνεργάτες της νεανικής διακονίας της ενορίας μας, ο καθένα με το τάλαντο που έχει. Η διακονία αυτή, παρά το ότι είναι εξειδικευμένη, δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν δεν αποτελέσει μέριμνα όλων των ενηλίκων της ενορίας μας και κάθε ενορίας.

Είναι σπουδαίο, σπουδαιότερο από την εξασφάλιση και του επαγγελματικού τους μέλλοντος, να διδαχθούν τα παιδιά μας ότι η «γη» που μπορούν να ζήσουν, ο «ουρανός» στον οποίο θα στραφούν είναι η Εκκλησία. Σε αυτήν μπορούν να ξεδιψάσουν και να χορτάσουν την πείνα τους με τον ίδιο το Χριστό. Τί το πολυτιμότερο;

 

‘Αρθρο του δ.σ. της Ενοριακής Εφημερίδας μας “ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ”

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λίγοι άνθρωποι έχουν ένα βλέμμα γαλήνιο…

Ο Σατανάς δεν πάει σε έναν άχρηστο άνθρωπο, αλλά σε έναν αγωνιστή.

Σ’ αυτόν πού κάνει λεπτό εργόχειρο, στέλνει διάβολο πού κάνει λεπτό εργόχειρο. Σ’ αυτόν πού κάνει πολύ ψιλό κέντημα, στέλνει διάβολο για πολύ ψιλή εργασία.

Σ’ αυτούς πού κάνουν χονδρή δουλειά στον εαυτό τους, στέλνει χονδρό διάβολο. Στους αρχαρίους στέλνει, αρχάριο διάβολο.

Οι άνθρωποι πού έχουν λεπτή ψυχή, πολύ φιλότιμο και είναι ευαίσθητοι, χρειάζεται να προσέξουν, γιατί βάζει και ο διάβολος την ουρά του και τους κάνει πιο ευαίσθητους, και μπορεί να φθάσουν στην μελαγχολία ή ακόμη – Θεός φυλάξοι – και στην αυτοκτονία.

Ο διάβολος, ενώ εμάς τους ανθρώπους μας βάζει να πηγαίνουμε κόντρα στον πλησίον μας και να μαλώνουμε, ο ίδιος ποτέ δεν πάει κόντρα.

Τον αμελή τον κάνει πιο αμελή τον αναπαύει με τον λογισμό:«Το κεφάλι σου πονάει, είσαι αδιάθετος δεν πειράζει και αν δεν σηκωθείς για προσευχή.

Τον ευλαβή τον κάνει πιο ευλαβή, για να τον ρίξει στην υπερηφάνεια, ή τον σπρώχνει να αγωνισθεί περισσότερο από τις δυνάμεις του, ώστε να αποκάμει και να αφήσει μετά όλα τα πνευματικά του όπλα και να παραδοθεί ο πρώην πολύ αγωνιστής.

Τον σκληρόκαρδο τον κάνει πιο σκληρόκαρδο, τον ευαίσθητο υπερευαίσθητο. Και βλέπεις πόσοι άνθρωποι, άλλοι γιατί έχουν κάποια ευαισθησία και άλλοι γιατί έχουν κλονισθεί τα νεύρα τους, ταλαιπωρούνται με αϋπνίες και παίρνουν χάπια ή βασανίζονται και χαραμίζονται στα νοσοκομεία.

Σπάνια να δεις σήμερα άνθρωπο ισορροπημένο. Έγιναν μπαταρίες οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι είναι σαν να έχουν ηλεκτρισμό. Όσοι μάλιστα δεν εξομολογούνται, δέχονται επιδράσεις δαιμονικές· έχουν έναν δαιμονικό μαγνητισμό, γιατί ο διάβολος έχει εξουσία επάνω τους.


Λίγοι άνθρωποι, είτε αγόρια είτε κοπέλες είτε ηλικιωμένοι είναι, έχουν ένα βλέμμα γαλήνιο. Δαιμονισμός! Ξέρεις τι θα πει δαιμονισμός; Να μην μπορείς να συνεννοηθείς με τον κόσμο!!!

Συνέντευξη Μητροπολίτη Μόρφου: Έχετε μεσάνυχτα…

 

Την εκτίμηση ότι «πλησιάζει ο τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος», διατύπωσε σε συνέντευξη που  παραχώρησε στο Sigmalive, με αφορμή την ετήσια αντικατοχική Πορεία των Μορφιτών προς την κατεχόμενη Κωμόπολη, ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, υποστηρίζοντας  ότι οι τοπικοί πόλεμοι που βρίσκονται σε εξέλιξη, «θα ενωθούν σε ένα  Μεγάλο Πόλεμο».
  • Πλησιάζει ο Παγκόσμιος Πόλεμος
  • Άρχισαν να πραγματοποιούνται οι προφητείες του Παΐσιου
  • Το κυπριακό θα λυθεί, όχι όμως μέσα από τις διαπραγμετεύσεις
  • Η Τουρκία θα διαλυθεί
  • «Το πουλλίν το μουττάτον ο θεός καραμουττά το»
  • Οι μεγαλύτεροι ήρωες στην Κύπρο, συνεχιστές του Μάτση και του Αυξεντίου, είναι οι τουρκοκύπριοι δάσκαλοι
  • «Μεγάλο παράπονο» από την Ελλάδα
  • Οι ελλείψεις της Εκκλησίας

Εξέφρασε παράλληλα  τη βεβαιότητα ότι το κυπριακό θα λυθεί, «όχι όμως μέσα από τη  διαδικασία των συνομιλιών». Μάλιστα, ο Μόρφου Νεόφυτος είπε ότι οι δύο ηγέτες, Πρόεδρος Αναστασιάδης και Ντερβίς Έρογλου, δε θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες για λύση του κυπριακου λόγω ακριβώς του «επερχόμενου» παγκόσμιου πολέμου, ο οποίος «ήδη ξεκίνησε από τη Συρία». Ο Αναστασιάδης, πρόσθεσε ο Μόρφου Νεόφυτος, “πιο φορτσάτος για τη λύση, νόμιζε, πέρσι που τον είδα και μιλήσαμε ιδιωτικά, ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Αναστασιάδης νομίζει ότι το φυσικό αέριο, μας επιτρέπει να κάνουμε διαπραγμάτευση επί ίσοις όροις”.

«Η Τουρκία θα διαλυθεί», είπε ο Μόρφου Νεόφυτος, συμπληρώνοντας ότι οι προφητείες  του γέροντα Παΐσιου άρχισαν να πραγματοποιούνται. Η μόνη αδυναμία της Τουρκίας, σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Μόρφου, είναι οι ηγέτες της και η φιλοδοξία τους να γίνουν χαλιφηδες. «Το πουλλίν το μουττάτον ο θεός καραμουττά το», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μόρφου Νεόφυτος υποστήριξε ότι οι μεγαλύτεροι ήρωες στην Κύπρο, συνεχιστές του Μάτση και του Αυξεντίου, όπως  είπε χαρακτηριστικά, είναι οι τουρκοκύπριοι δάσκαλοι και οι παπάδες που λειτουργούν στα κατεχόμενα.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο «μεγάλο παράπονο» που έχει από την Ελλάδα, η οποία, όπως είπε ο Μητροπολίτης, «αν ήταν  μητέρα πατρίδα», έπρεπε να ανακαλέσει τον Πρέσβη της  από την Τουρκία, ως αντίδραση στις  τουρκικές προκλήσεις  στην κυπριακή ΑΟΖ.

Αναφέρθηκε επίσης στο Ισλαμικό Κράτος και στο ρόλο της Τουρκίας, η οποία το εξέθρεψε.

«Έχετε μεσάνυκτα», απαντά εξάλλου, ο Επίσκοπος Μόρφου σε όλους όσοι πιστεύουν ότι η ορθοδοξία, η εκκλησία και η πίστη, περνούν κρίση.

Σε ένα άλλο επίπεδο, ο Επίσκοπος Μόρφου έστρεψε τα πυρά του έναντίον όσων η έγνοια τους είναι τα εφάπαξ και η καλοπέραση. Έμαθαν τον κόσμο να μην αντιδρά, τόνισε ο Μόρφου Νεόφυτος, ερωτηθείς αν οι πολίτες σε διεθνές επίπεδο, θα ξεσηκωθούν, αντιδρώντας στην οικονομική εξαθλίωση.

Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο της συνέντευξης -Παρακολουθείστε επίσης βίντεο-απόσπασμα

Name

Είστε αισιόδοξος για λύση του εθνικού προβλήματος, δεδομένης της κρίσης, που ξέσπασε στο κυπριακό συνεπεία των τελευταίων τουρκικών προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ; Η πορεία προς τη Μόρφου θα είναι  η τελευταία φέτος;

Είμαι βέβαιος ότι θα λυθεί το κυπριακό, όμως όχι μέσα από τη διαδικασία των συνομιλιών. Το κυπριακό, όπως και το κουρδικό και το αρμενικό, θα λυθεί μέσα από μια διαδικασία γεωπολιτικής ανακατάταξης, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Είμαι υπέρ της λύσης του κυπριακού, διότι χωρίς λύση του κυπριακού, η Κύπρος είναι καταδικασμένη σε πλήρη τουρκοποίηση. Αυτό έχω αντιληφθεί, μέσα από διπλή μελέτη των γεγονότων, αφενός γεωπολιτικά και αφετέρου θεολογικά, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι πολιτικοί, τη θεολογική προσέγγιση των γεγονότων. Το κυπριακό θα λυθεί μέσα στο πλαίσιο μιας γεωστρατηγικής ανακατάταξης. Το κύριο φαινόμενο θα είναι ένας τεράστιος πόλεμος, ο οποίος ήδη ξεκίνησε από την Συρία, τώρα εισήλθε στο Ιράκ. Συμβαίνει ταυτόχρονα στην Ουκρανία κάτι ανάλογο. Αυτοί οι μικροί τοπικοί πόλεμοι θα ενωθούν σε ένα παγκόσμιο πόλεμο, όπου θα κινηθεί σε δύο φάσεις. Η μια φάση, το «γήπεδο» θα είναι η Μέση Ανατολή», αυτό που τώρα ζούμε με το Ισλαμικό λεγόμενο Κράτος. Θα εμπλακεί σε κάποια στιγμή η Ρωσία. Ο μεγάλος ηττημένος θα είναι η Γεωργία και η Τουρκία. Η Τουρκία θα διαλυθεί. Όταν τα έλεγα τούτα πριν από χρόνια, μου έλεγαν ότι είναι υπερβολή. Τώρα τα καταγράφει το Στέιτ Νπιπάρτμεντ και τα ξένα ΜΜΕ ως γεγονότα. Άρα η λύση του κυπριακού δεν θα έλθει μέσα από τις πορείες, ούτε μέσα από τις συνομιλίες του όποιου Προέδρου.

Διάφοροι επικαλούνται συχνά τις προφητείες του γέροντα Παΐσιου και υποστηρίζουν ότι έρχεται η καταστροφή της Τουρκίας. Πώς γίνεται ένας πατέρας της εκκλησίας να μιλά για καταστροφή ενός λαού, έστω και «απίστων»;

Δεν το εύχεται. Το προφητεύει.  Προφήτης είναι ένας άνθρωπος με ανοικτά αισθητήρια. Ακούει και βλέπει πράγματα πριν ακόμη πραγματοποιηθούν. Το προφητικό χάρισμά υπάρχει μέσα στην εκκλησία, όπως υπάρχει το ιαματικό χάρισμα. Γιατί όταν είναι να γιατρευτούμε από μια ασθένεια, το δεχόμαστε, αλλά τις προφητείες δεν τις δεχόμαστε; Αυτός ο άγιος, μου είπε εμένα όταν ήμουν 20 χρονών ότι θα γίνω Επίσκοπος στον τόπο που γεννήθηκα. Μου είπε επίσης ότι θα κτίσω μοναστήρια και μάλιστα ο Παΐσιος, μου σχεδίασε στο χώμα πρόχειρα το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Δύο αυλές που λέει, όχι μια. Μια για τον κόσμο και μια για τους μοναχούς. Και τον ρώτησα «μα θα κάμω εγώ έτσι πράματα;». «Ναι», μου απάντησε, «όχι τώρα αλλά αργότερα». Δεν είναι ο  μόνος που προφήτευσε ο Παΐσιος. Εγώ σου λέω για έναν πιο γείτονα σου, είσαι Μορφίτης. Στη Ζώδια το 1973 ένας ψάλτης μας, ο Δημήτρης ο Πρωτόπαπας, είπε «αχ παιδιά και θα βγείτε πρόσφυγες, Τούρκοι θα κατοικήσουν στο χωριό μας».

Έβλεπε τα εξελίξεις και αποκωδικοποιούσε τα γεγονότα ίσως …

Άκουσε. «Θα μείνουμε για πάντα πρόσφυγες πατέρα;», τον ρώτησαν οι κόρες του. Όχι, απάντησε, «πολλοί θα πεθάνουν στην προσφυγιά, αλλά όταν ακούσετε ότι ιδρύθηκε μια νέα χώρα που θα λέγεται Κουρδία τότε θα επιστρέψετε πίσω χωρίς πόλεμο». Τότε κανείς δεν εγνώριζε ότι υπάρχουν κούρδοι. Άρα, το χάρισμα της προφητείας δίνεται σε όλους τους ανθρώπους, φτάνει να καθαρίσουν τις αισθήσεις τους. Προφητείες Ρώσων αγίων συγκλίνουν με τις προφητείες του Παΐσιου και με του απλού ανθρώπου της Ζώδιας. Αν διαβάσεις ένα βιβλίο, ο Χατζηφλουρέτζος από τη Μηλιά Αμμοχώστου, το 1967 εκοιμήθη αυτός, επεριέγραψε όλη την καταστροφή του 1974 και γεγονότα που άρχισαν τώρα να γίνονται.

Αποκλείεται να πρόκειται περί συμπτώσεως;

Ε τώρα αυτό είναι και ζήτημα δικής σου πίστεως. Αλλά υπάρχει επιδημία συμπτώσεων; Είναι σύμπτωση που μου είπε ότι θα γίνω Επίσκοπος στον τόπο που γεννήθηκα, όπως και έγινα;

Name

Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι απαξιώνουν τη θρησκεία, ακόμη και τον ίδιο το θεό. Κάποιοι, μάλιστα χαρακτηρίζουν το θεό σαν ένα «φανταστικό φίλο». Μάλιστα, φαίνεται ότι αυτή η απαξίωση μεγαλώνει ανάλογα με την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου. Σας προβληματίζει αυτή η εξέλιξη, εάν συμφωνείτε;

Διαφωνώ με τη διαπίστωση σου. Αυτή τη στιγμή το Άγιο Όρος βρίσκεται σε πλήρη ακμή. Το επισκέπτονται όλοι οι ηγέτες του κόσμου. Όχι μόνο, οι ορθόδοξοι, ο Πούτιν και άλλοι. Στην εποχή μας, το Άγιο Όρος καθορίζει τα πνευματικά πράγματα της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Κύπρου, της Αμερικής. Από το Άγιο Όρος έφυγαν πατέρες και πήγαν και έφτιαξαν στην Αμερική μοναστήρια. Έχετε μεσάνυχτα. Τα τελευταία 40 χρόνια φτιάχτηκαν και ανακαινίστηκαν πέραν των 20 μοναστηριών στην Κύπρο. Όλα αυτά έγιναν με χρήματα του λαού.  Η Ρωσία κατόρθωσε και νίκησε τον άθεο κομμουνισμό και τώρα λάμπει η ορθοδοξία της Ρωσίας σε όλα τα πέρατα και περιμένουν οι Κινέζοι πότε θα κατέβουν οι Ρώσοι να τους διδάξουν χριστιανισμό. Αντιλαμβάνεσαι; Αυτά που περιγράφεις συμβαίνουν σε μια μερίδα τη δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής, η οποία λόγω του ότι προηγουμένως εισήλθε στον ρωμαιοκαθολικισμό και προτεσταντισμό έχασε την πνευματικότητα ο δυτικός θρησκευτικός κόσμος. Αυτά που περιέγραψες ισχύουν μόνο για τους ρωμαιοκαθολικούς και πιο πολύ για τους προτεστάντες. Το Ισλάμ γνωρίζει ανανέωση. Η Ορθοδοξία επίσης γνωρίζει ανανέωση. Αυτά που λες ισχύουν για τους προτεστάντες, οι οποίοι έχασαν τη θρησκευτική τους υπόσταση και δεν έχουν στόχο την αγιότητα. Τώρα, οι δικοί μας άνθρωποι, στο μέτρο που μιμούνται το δυτικό πολιτισμό, βεβαίως εισέρχεται η αμφιβολία και αμφισβήτηση της δική τους παράδοσης. Όσοι όμως γνωρίζουν την ορθόδοξη παράδοση και ζωή, αμέσως επιστρέφουν στη ζωή των πατέρων τους. Πήγαινε να δεις εκκλησίες. Είναι γεμάτες νέες οικογένειες ενώ παλαιότερα  ήταν γεμάτες γέρους. Η εκκλησία βιώνει ανανέωση. Στην Ευρώπη υπάρχει η νέα τάξη πραγμάτων και εμείς είμαστε μέσα στην Ευρώπη και έρχονται νομοσχέδια που θέλουν τάχα να μας κάμουν ευρωπαίους. Η φάτσα σου εσένα είναι ευρωπαϊκή; Είναι συριακή γιε μου. Τούτου εδώ (του φωτογράφου) είναι ευρωπαϊκή; Η δική μου είναι ευρωπαϊκή; Είμαστε άνθρωποι της ανατολής. Μην ξεγελιέστε από τη νέα τάξη πραγμάτων, που θέλει να κάμει τους άνδρες γυναίκες και τις γυναίκες άντρες και χάνουμε την ταυτότητα του σώματος και της ψυχής μας.

Η άποψη σας για την ομοφυλοφιλία;

Είναι ένα πάθος, το οποίο η εκκλησία μπορεί να τιθασεύσει και σε ορισμένες περιπτώσεις, αν γίνει μεγάλος αγώνας, να το μεταμορφώσει.

Πού το ξέρετε;

Το έχω δει. Εξομολογώ πολλούς ανθρώπους.

Είχα μια συζήτηση με κάποιο φίλο μου, ο οποίος όταν του είπα ότι θα έχουμε τη συνέντευξη, μου ζήτησε να σας μεταφέρω την άποψη του. Μου είπε λοιπόν ότι αν ακολουθήσεις το λόγο του θεού στην πραγματική κοινωνία, θα σε κατασπαράξουν. Φτιάξτε την κοινωνία και τότε θα γίνω καλός χριστιανός. Πώς σχολιάζετε;

Στην εκκλησία φτιάχνουμε τον εαυτό μας όχι την κοινωνία. Ο σκοπός μας είναι η αγιότητα γιε μου και η αγιότητα είναι προσωπική υπόθεση και επηρεάζει την κοινωνία. Όπως το κύτταρο προσβάλλεται πρώτα από καρκίνο και στη συνέχεια όλο το σώμα γίνεται καρκινοπαθές, κατά τον ίδιο τρόπο. Το κύτταρο είναι το πρόσωπο μου και το πρόσωπο σου. Άρα προσπαθούμε να μεταμορφωθούμε με τη βοήθεια του τριαδικού θεού και στη συνέχεια η μεταμόρφωση επεκτείνεται στην οικογένεια και στην κοινωνία μας. Έτσι λειτουργεί ο ορθόδοξος άνθρωπος. Ο φίλος σου είναι επηρεασμένος από τη δυτική αντίληψη. Εμείς που είμαστε χριστιανοί, μας εκατασπάραξαν; Δόξα σοι ο Θεός. Στη Συρία, οι χριστιανοί προτιμούν να πεθάνουν παρά να χάσουν την πίστη τους. Άρα εμείς ούτε και το θάνατο φοβόμαστε. Από εδώ καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει χριστιανός. Όχι να φοβηθώ την κοινωνία και τα ΜΜΕ, ότι θα δημιουργήσουν κακή εικόνα. Αν ο άνθρωπος φοβάται, σημαίνει ότι φοβάται να μαρτυρήσει τη χριστιανική του πίστη. Εμάς πρότυπο μας είναι οι άγιοι. Δεν φοβόμαστε εμείς το θάνατο, αφού πιστεύουμε στη αιώνια ζωή ρε Θανάση. Αφού είσαι Αθανάσιος. Αθανάσιος τι σημαίνει; Αυτός που δεν έχει θάνατο. Έχει νικηθεί ο θάνατος από το Χριστό. Αυτά που λέμε τα πιστεύουμε.

Άρα διαφωνείτε ότι η εκκλησία περνά κρίση εν έτει 2014.

Τι κρίση; Ανανέωση περνά.

Name

Υπάρχει έξαρση στους ψευδοπροφήτες; Ακούμε πολλά περί δευτέρας παρουσίας και σημεία των καιρών…

Παιδί μου, θα γίνει Δευτέρα παρουσία. Υπάρχει όμως έξαρση στους ψευδοπροφήτες και νομίζω ότι ευθύνεται το διαδύκτιο.  Η εκκλησία, όμως, μπορεί να διακρίνει τι είναι ψεύτικο και τι αληθινό. Ο Παΐσιος είναι άγιος στις συνειδήσεις  μας, όχι μόνο για τις προφητείες του, που άρχισαν ήδη και γίνονται, αλλά για τα θαύματα του και τη διδασκαλία του. Όταν ήταν ζωντανός και πήγαινε το καράβι στο Άγιο Όρος, οι περισσότεροι επιβαίνοντες πήγαιναν στον Παίσιο. Μια ολόκληρη γενιά ανατράφηκε με τον Παίσιο, τον Πορφύριο και τον Ιάκωβο. Εμείς είδαμε την αγιότητα τους. Αν δεν έβλεπα την αγιότητα τους, εγώ προσωπικά, δεν θα αφιέρωνα τη ζωή μου στο Χριστό. Άρα, μπορούμε να διακρίνουμε τους ψευδοπροφήτες από τους πραγματικούς προφήτες.

Μελετήσατε το Κοράνι;

Αρκετά, ναι.

Νομίζετε ότι προάγει το μίσος;

Ναι. Λέει «όπου βλέπετε απίστους (μη μουσουλμάνους), εάν τους αφανίσετε θα έχετε μεγαλύτερη συμμετοχή στη χαρά του παραδείσου».

Εκτιμάτε ότι βρισκόμαστε σε κίνδυνο από το Ισλαμικό Κράτος;

Βεβαίως. Μπορεί  αύριο μια ομάδα Τούρκων που διαμένει στα κατεχόμενα, να μετατρέψει τα κατεχόμενα σε στρατόπεδο τζιχαντιστών, αφού γνωρίζουμε όλοι ότι οι Ισλαμιστές του ISIS τροφοδοτούνται από την Τουρκία. Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο μεγάλοι αντιστασιακοί από όλους μας σήμερα στην Κύπρο; Οι τουρκοκύπριοι δάσκαλοι. Οι πιο μεγάλοι ήρωες αυτή τη στιγμη στην Κύπρο είναι οι τουρκοκύπριοι δάσκαλοι και ο παπά -Ζαχαρίας του Αποστόλου Αντρέα. Αυτοί είναι οι ήρωες, οι διάδοχοι του Μάτση και του Αυξεντίου. Όχι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που κάνουμε πορείες. Αυτά είναι επετειακά πράγματα. Το ζήτημα είναι να διακινδυνεύεις τη ζωή σου. Αυτό σημαίνει ηρωισμός για να ζήσουν οι άλλοι ελεύθεροι . Για μένα, οι σύγχρονοι ήρωες είναι οι εγκλωβισμένοι, εξαιρέτως ο παπάς που κρατά ζωντανή τη λειτουργία στα κατεχόμενα και βεβαίως οι Τ/κ δάσκαλοι. Βεβαίως υπάρχει κίνδυνος όσο έχουμε κατεχόμενα, μπορούν τα κατεχόμενα, αγαπητέ Αθανάσιε, να γίνουν εκκολαπτήριο του κάθε φανατισμού, είτε θρησκευτικού, είτε εθνικιστικού. Ξέρεις που ανήκουμε γεωγραφικά; Η θέση της Κύπρου ξέρεις πού είναι; Πάνω είναι η Τουρκία, δεξιά μας η Συρία, ο Λίβανος και από κάτω η Αίγυπτος. Είναι το στόμα ενός λύκου και η Κύπρος είναι μέσα. Αυτή όλη η λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου λέγεται Λεβάντε. Άρα είμαστε μέσα στα σχέδια τους. Μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Είμαστε μέσα στα σχέδια τους. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και η Ελλάδα, μέσω των μεταναστών, οι οποίοι μπορούν να οργανώσουν επαναστάσεις.

Name

Δεν υπάρχει ένας ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης ή ομάδα θρησκευτικών ηγετών στο Ισλάμ, για να τους «αφορίσει», καθιστώντας τους τρόπο τινά αιρετικούς, στερώντας τους με αυτό τον τρόπο τη  δύναμη και την επηρροή πάνω σε επίδοξους νέους ακόλουθους με τάση προς τα άκρα;

Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει διότι το Ισλάμ είναι πολυφυλετικό και όλες οι ισλαμικές χώρες οργανώθηκαν γύρω από τις φυλές. Ο Μωάμεθ ήξερε πάρα πολύ καλά ότι θα τους έδιδε ένα κώδικα ζωής για να ζήσουν όλες αυτές οι αραβικές φυλές, οι οποίες επεξέτειναν τον μωαμεθανισμό και σε άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ειδών μουσουλμανισμό. Και αυτό που βλέπεις τώρα να συμβαίνει έχει θρησκευτικό υπόβαθρο, που δεν μπόρεσαν να αναλύσουν οι δυτικοί αναλυτές και οι «περισπούδαστοι» συνάδελφοι σου δημοσιογράφοι. Είναι οι σιήτες και οι σουνίτες. Στο σιητισμό μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια ηγεσία της φυλής των Περσών. Όμως, αν ,μιλήσεις του σιίτη της Συρίας δεν θα σου πει ότι αναγνωρίζει ως «πατριάρχη» τον Χομεϊνί της Περσίας. Η κάθε φυλή έχει το δικό της θρησκευτικό ηγέτη. Αυτή η πολυδιάσπαση του μουσουλμανισμού σε φυλές, δεν επιτρέπει αυτό του προσδοκάς, μια ανώτατη αρχή. Κάποτε το Ισλάμ επιχείρησε αυτό το πράγμα, δηλαδή τον ένα πατριάρχη και μάλιστα όχι μόνο σε θρησκευτικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Το Ισλάμ δεν είναι θρησκεία. Είναι πολιτική πραγμάτωση ενός θρησκευτικού οργανισμού. Ήταν το χαλιφάτο.

Αυτό που προσπαθεί να δημιουργήσει και το Ισλαμικό Κράτος…

Να προσθέσεις σε αυτό που λες. Είναι αυτό που θέλει να κάμει ο Ερντογάν. Ο πόθος του ο βαθύτερος ήταν να καλύψει αυτό το κενό, όχι μόνο θρησκευτικά αλλά και πολιτικά. Θέλει να καλύψει αυτό το κενό, το οποίο υπάρχει μέσα στο Ισλάμ από τον 18ο αιώνα. Βλέπεις, δεν μπορούσε να παρακάμψει την Αίγυπτο. Όποιος θέλει να γίνει χαλίφης, δηλαδή Αρχηγός του Ισλάμ παγκοσμίως πρέπει να έχει προηγουμένως συνεννοηθεί με Κωνσταντινούπολη, Δαμασκό, Βαγδάτη και ιδιαιτέρως  με το Κάιρο. Πήγε αυτός  (ο Ερντογάν) και ενίσχυσε τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, νομιζόμενος ότι θα μπορέσει να διευθύνει την Αίγυπτο. Ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο έκανε αυτή την κίνηση ήταν για να τον προαγάγουν σε χαλίφη, μέσω της Μουσουλμανικής Αδελφότητος. Μετά είδε ότι τον εμποδίζει ο Άσαντ, η άλλη μεγάλη πρωτεύουσα, η Δαμασκός. Και προσπάθησε να ρίξει τον Άσαντ. Όλα τα γεωπολιτικά, αν τα σμίξεις με τα θρησκευτικά, θα βγάλεις πολλά συμπεράσματα. Αν τα μελετήσεις μεμονωμένα θα βγεις εκτός πραγματικότητας.

Νομίζετε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις περνούν κρίση;

Ναι, και αυτό που συμβαίνει είναι μια τραγωδία. Στην Κύπρο αυτό φαίνεται από τα πολλά διαζύγια και από την αποξένωση των παιδιών στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας. Επίσης, από την αποξένωση της νέας γενιάς από τη γη, η οποία δημιουργεί ανθρώπους ελλειμματικούς σε τσιμεντένιες πόλεις. Στην Κύπρο, λόγω της προσφυγιάς, συγκρότησαν τους συνοικισμούς γύρω από τις μεγάλες πόλεις. Αποτέλεσμα, δημιούργησαν τέσσερις τερατουπόλεις. Αυτή την αποψίλωση της υπαίθρου, την ζω. Αυτό δημιουργεί έλλειμμα στις σχέσεις του ανθρώπου. Όταν δεν έχει σχέση με τα ζώα, με τη γη, μετά νομίζεις ότι μπορείς να δημιουργήσεις σχέση με τους ανθρώπους; Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από το Θεό για να είναι κοινωνικός, να είναι συνεχώς σε σχέση. Ακόμα και ο Θεός είναι ένας, αλλά είναι τριαδικός. Ένα όν, όπως είναι ο άνθρωπος, το οποίο είναι φτιαγμένο για να είναι σε σχέση, το βάζεις σε ένα κλουβί, που λέγεται διαμέρισμα ή γραφείο, μπροστά σε μια οθόνη, που του δίνει τη ψευδαίσθηση της επικοινωνίας, αλλά δεν είναι κοινωνία αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που ωραιοποιούν τα πράγματα στο χώρο της εκκλησίας και η εκκλησία σε αυτό τον τομέα έχει έλλειμμα. Η εκκλησία αν θέλει να κάμει μια επανάσταση στο μεγάλο πρόβλημα του μοντέρνου ανθρώπου, που λέγεται πρόβλημα σχέσεων, με το σώμα μας, με τη ψυχή μας, με τον πλησίον μας, με τη φύση, πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους να επιστρέψουν στη γη, διαφορετικά, όσα κηρύγματα και να κάμουμε θα είναι λειψά.

Και τι κάνετε για αυτό;

Εμείς εδώ κάνουμε βιοκαλλιέργειες. Άρα η εκκλησία πρέπει να δώσει λύσεις. Τα μοναστήρια και οι μητροπόλεις κάνουμε βιοκαλλιέργειες για να δίνουμε εργασία σε ανθρώπους και για να διδάσκουμε τη βιοκαλλιέργεια στους νεότερους. Πρέπει να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας και δεν το εκάναμε ακόμα στο βαθμό που πρέπει και αυτό είναι από τις ελλείψεις μας.

Ίσως θα έπρεπε η Αρχιεπισκοπή, η οποία έχει τις δυνατότητες, να βοηθήσει περισσότερο…

Ακριβώς. Όμως, ακόμη και εκεί πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να οικειοποιηθούν αυτό το όραμα, διότι θα είναι για το καλό μας, για λιγότερο καρκίνο, για καλύτερη σχέση του σώματος μας με τη γη που μας γέννησε και θα μπούμε μέσα. Είναι μια υγιής στάση. Η νέα γενιά το θέλει αυτό το πράγμα. Τα σχολεία της περιοχής έκαναν λαχανόκηπους. Δεν είμαι εξ εκείνων που ωραιοποιούν τα πράγματα μέσα στην εκκλησία. Και σε αυτόν τον  τομέα υπάρχουν ελλείψεις.

Νομίζετε ότι έπεται μια κοινωνική έκρηξη εξαιτίας της οικονομικής κρίσης;

Έμαθαν τον κόσμο να μην αντιδρά. Φταίνε και τα κανάλια. Η αντίδραση που πρέπει να κάνει ο κόσμος είναι σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι καθαρά πνευματικό. Να μην δεχτούμε το όραμα της νέας τάξης πραγμάτων, το οποίο καλλιεργούν πέντε μυστικοί πράκτορες του χρήματος. Το άλλο είναι να μην δεχτούμε τα φάρμακα που μας προτείνουν και να μην δεχτούμε τα φαγητά που μας προτείνουν.

Και πώς θα γιατρεύομαστε;

Άρα εμείς πρέπει να έχουμε αντιπρόταση σε επίπεδο φαρμακευτικό. Και υπάρχει αντιπρόταση, η ολιστική ιατρική, την οποία όμως την πολεμούν. Ο κόσμος όμως δεν θα προλάβει να αντίδρασει διότι, θεωρώ ότι ο Μεγάλος Πόλεμος είναι κοντά και δεν θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Εμείς ευχόμαστε ειρήνη, αλλά λέμε όσα βλέπουμε να εξελίσσονται.

Ως χριστιανός και ως Επίσκοπος, αγαπάτε τους ισλαμιστές, βουδιστές, ινδουιστές;

Τους αγαπούμε, όμως η αγάπη μια λέξη είναι. Πάντως οι ορθόδοξοι είναι οι λιγότερο φανατισμένοι  και πληρώνουν συνήθως τη νύφη του φανατισμό των καθολικών, των προτεσταντών και άλλων. Η ορθοδοξία έχει την πληρότητα της αλήθειας, της νηφαλιότητας, της ειρήνης.

Ο κόσμος θέλει αποδείξεις για την ύπαρξη του θεού…

Ο Παΐσιος είναι απόδειξη, το ίδιο και Πορφύριος και ο Ιάκωβος. Όταν τα πρόσωπα είναι απόδειξη, τι άλλο θέλουμε; Να εμφανιστούν οι άγγελοι στον ουρανό; Θα γίνει τέτοιο σημείο. Μετά τον πόλεμο θα γίνει ένα τέτοιο μεγάλο σημείο. Θα νομίσουν μερικοί ότι είναι η Δευτέρα παρουσία, αλλά δεν θα είναι. Και θα πιστέψουν όλοι, αλλά τότε η πίστη δεν θα έχει αξία. Η πίστη έχει αξία τώρα.

Name

Πιστεύετε ότι έφθασε το πλήρωμα του χρόνου για να συγκροτηθούν οι ε/κ με τους τ/κ ως ένας λαός ενάντια στις πολιτικές ελίτ, διεκδικώντας την ελευθερία τους;

Ούτε αυτοί θα προλάβουν. Καταρχήν δεν υπάρχει τέτοια προοπτική, διότι οι πραγματικοί  ήρωες είναι, όπως είπαμε, οι τ/κ δάσκαλοι ενώ οι δικοί μας αγωνίζονται για το εφάπαξ και τους μισθούς. Η δική μου εκτίμηση, μακάρι να βγω λάθος, μακάρι να βγω λάθος το λέω δύο φορές, είναι ότι βρισκόμαστε κοντά στο μεγάλο πόλεμο. Το 2012, στην πορεία των Μορφιτών, είπα το ίδιο πράγμα και στον πρώην Πρώην Πρόεδρο Χριστόφια και στον νυν Πρόεδρο Αναστασιάδη. Το 2012, που ούτε ISIS υπήρχαν, ούτε ουκρανική κρίση, τους είπα ότι έρχονται τόσο δυνατά γεγονότα στην περιοχή μας, που δεν έχει σημασία να κουβεντιάζουμε για το αν θα κάνουμε συνομιλίες με τον Έρογλου ή αν δεν θα κάμουμε, τι θα συζητήσουμε και τι όχι. Τους είπα ότι πρέπει επιτέλους να βγούμε από τον κυπροκεντρισμό μας, να δούμε τους γείτονες μας, πού πορεύονται, τι θέλουν, τι σχέδια έχουν, να μελετήσουμε τη γεωπολιτική και με το φακό της θρησκείας. Μας λεν ένα μήνυμα και το ακροώμαι και τους το είπα: Πρόεδρε μου κάμνε συνομιλίες, διότι πρέπει να κάμνεις, επειδή είμαστε άνθρωποι του διαλόγου και της ειρήνης, αλλά σπεύδε βραδέως. Τρέχε αργά.  Το κατάλαβαν. Είναι και οι δύο μορφωμένοι άνθρωποι. Τους άρεσε. Ο Αναστασιάδης, πιο φορτσάτος για τη λύση, νόμιζε, πέρσι που τον είδα και μιλήσαμε ιδιωτικά, ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Ο Αναστασιάδης νομίζει ότι το φυσικό αέριο, μας επιτρέπει να κάνουμε διαπραγμάτευση επί ίσοις όροις και του είπα ότι το Φυσικό Αέριο επιτρέπει στους Τούρκους να έχουν αυξημένες προσδοκίες από εμάς και ότι ως αντίβαρο θα φέρουν νερό από την Τουρκία. Και του είπα, τι θα κάμεις όταν ενώ κάμνεις συνομιλίες, ξαφνικά στο Αιγαίο βγουν οι Τούρκοι και διεκδικήσουν τα Έξι Μίλια; Εσύ θα κάμνεις συνομιλίες; Και αυτή τη στιγμή που μιλούμε, οι Τούρκοι δεν είναι στο Αιγαίο, αλλά είναι ανοικτά της Λάρνακας και της Λεμεσού και διεκδικούν το δικό μας θαλάζιο χώρο. Και διακόψαμε τις συνομιλίες και η Ελλάδα, το έχω μεγάλο παράπονο τούτο, έπρεπε, αν ήταν μητέρα πατρίδα, τουλάχιστον να πιάσει τον Πρέσβη της από την Άγκυρα και να και να τον φέρει πίσω. Η μόνη αδυναμία της Τουρκίας είναι οι ηγέτες της και η φιλοδοξία τους να γίνουν χαλιφάτο. Το πουλλίν το μουττάτον ο θεός καραμουττά το. Έχει και ο Θεός τα σχέδια του, δεν έχει σχέδια μόνο η Τουρκία.

http://platform.twitter.com/widgets/follow_button.dfe2870600732ba0b3122cd8d2f9933c.en.html#_=1414173527717&id=twitter-widget-0&lang=en&screen_name=AthanasiouTh&show_count=false&show_screen_name=true&size=l

athanasiout@sigmalive.com

- See more at: http://www.sigmalive.com/news/local/169782/synentefksi-mitropoliti-morfou-exete-mesanyxta#sthash.Qn8K2cWG.dpuf

Συνέχεια ανάγνωσης

το τρένο της ζωής

 

Το τρένο της ζωής

Ερμηνεία: Μάριαμ Βενιζέλου.

Από την τηλεοπτική σειρά Μίλα Μου.

Στίχοι – Μουσική: Στέλιος Πισής.

Θέλω ν‘ ανεβείς στο τρένο της ζωής μου

σου’ χω κρατήσει μια θέση από καιρό

σε περιμένω σαν ανάσα της ψυχής μου

να’ σαι για πάντα στο δικό μου το πλευρό

Νιώθω να σ’ αγαπώ σαν να’ σαι είδα

και ζω με την ελπίδα να ταξιδεύσουμε μαζί

σ’ ένα ταξίδι μαγεμένο

σ’ ένα ταξίδι ονειρεμένο

με την αγάπη μου να ζει

Πόσο λαχταρώ να δω το πρόσωπο σου

χρόνια κοιτώ μιαν άδεια θέση και πονώ

σα φυλαχτό να κρεμαστώ απ’ το λαιμό σου

έλα και κάνε το όνειρο μου αληθινό

Νιώθω να σ’ αγαπώ σαν να’ σαι είδα

και ζω με την ελπίδα να ταξιδεύσουμε μαζί

σ’ ένα ταξίδι μαγεμένο

σ’ ένα ταξίδι ονειρεμένο

με την αγάπη μου να ζει

Νιώθω να σ’ αγαπώ σαν να’ σαι είδα

και ζω με την ελπίδα να ταξιδεύσουμε μαζί

σ’ ένα ταξίδι μαγεμένο

σ’ ένα ταξίδι ονειρεμένο

με την αγάπη μου να ζει

με την αγάπη μου να ζει

Εμού προσευχομένου, σου δε κοιμωμένου, ουδέν γίγνεται!

π.ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

-Γέροντα την ευχή σας…

-Του Κυρίου…

-Την αγάπη σας.

-Την έχεις, την έχεις…

-Και την προσευχή σας.

-Παιδί μου, Γιώργο, κατάλαβέ το. Εμού προσευχομένου, σου δε κοιμωμένου, ουδέν γίγνεται!