Πρωϊνή Προσευχή

ΠΡΩΪΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐξεγερθείς, ἐξαναστὰς τῆς κλίνης, στῆθι μετ’ εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ, ποίησον τὸ σημεῖον τοῦ τιμίου Σταυροῦ καὶ εἰπὲ:

Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ καὶ ἐλέησόν με. Συνέχεια