Ἡ ἀσματικὴ βυζαντινὴ Ἀκολουθία Τριθέκτη καὶ τὸ Κοντάκιον τῶν Χρι­στου­γέν­νων, στὸν ἱ­ε­ρὸ να­ὸ Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου τοῦ ἐκ Με­τσό­βου.

xristougennaΤὴν Τρίτη 16 Δε­κεμ­βρί­ου 2014 καὶ ὥ­ρα 19:30, στὸν ἱ­ε­ρὸ να­ὸ Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου τοῦ ἐκ Με­τσό­βου Τρι­κά­λων (ὁ­δὸς Κα­λαμ­πά­κας), θὰ τε­λε­σθῆ ἡ ἀ­σμα­τι­κὴ ἀ­κο­λου­θί­α «Τρι­θέ­κτη» καὶ θὰ ἀ­πο­δο­θῆ τὸ Κον­τά­κι­ον τῶν Χρι­στου­γέν­νων «Ἡ Παρ­θέ­νος σή­με­ρον τὸν ὑ­πε­ρού­σι­ον τί­κτει» τοῦ Ἁ­γί­ου Ρω­μα­νοῦ τοῦ Με­λω­δοῦ, σὲ ἐν­νέ­α ἀ­πὸ τοὺς εἰ­κο­σι­τέσ­σε­ρεις οἴ­κους, κα­τὰ τὸν τύ­πο τοῦ Ἀ­κα­θί­στου Ὕ­μνου.
Τὴν ξε­χω­ρι­στὴ αὐ­τὴ λα­τρευ­τι­κὴ σύ­να­ξη ὀρ­γα­νώ­νουν τὸ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κὸ συμ­βού­λι­ο τοῦ ὡς ἄ­νω ἱ­ε­ροῦ να­οῦ καὶ ὁ χο­ρὸς ψαλ­τῶν “Τρίκ­κης Με­λω­δοί”, γιὰ ὅ­λους τους φι­λα­κό­λου­θους, ὡς μί­α εὐ­και­ρί­α πε­ρι­συλ­λο­γῆς καὶ προ­σευ­χῆς καὶ κα­λῆς ἑ­τοι­μα­σί­ας γιὰ τὸν ἑ­ορ­τα­σμὸ τῶν γε­νε­θλί­ων τοῦ Σω­τῆ­ρος Χρι­στοῦ.
Ἡ Τριθέκτη εἶναι ἀκολουθία τοῦ βυζαντινοῦ κοσμικοῦ τυπικοῦ. Τὸ κοσμικὸ ἢ ἐνοριακὸ τυπικὸ ἀναπτύχθηκε καὶ διαμορφώθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὸν δ΄ αἰ. καὶ μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ ιε΄ αἰ. καὶ κανοναρχοῦσε μέσα ἀπὸ τὶς διατάξεις του τὴν εὔτακτη τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν του στοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Τὸ κοσμικὸ τυπικὸ εἶχε τέσσερεις ἀκολουθίες∙ τὸν ἀσματικὸ Ἑσπερινό, τὸν ἀσματικὸ Ὄρθρο, τὴν Παννυχίδα καὶ τὴν Τριθέκτη. Τὰ διαγράμματα τῶν ἀκολουθιῶν του περιλαμβάνουν μόνον ψαλμούς, κατανεμημένους σὲ ὁμάδες ἢ ἑνότητες ἀντιφώνων, καὶ φυσικὰ συναπτὲς δεήσεις καὶ εὐχές.
Ἡ ἀκολουθία τῆς Τριθέκτης, ὀ­νο­μα­σί­α ποῦ προ­ῆλ­θε ἀ­πὸ τὴν ὥ­ρα κα­τὰ τὴν ὁ­ποί­α ἐ­ψάλ­λε­το, εἶ­ναι ἀ­πὸ τὶς ὡ­ραι­ό­τε­ρες. Ἀρ­χι­κά, ἐ­τε­λεῖ­το στοὺς ἱ­ε­ροὺς να­ούς, εἰς τύ­πον τῆς ἱ­ε­ρᾶς Λει­τουρ­γί­ας κα­τὰ τὴν Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στὴ, καθὼς καὶ τὶς ἡ­μέ­ρες ποῦ ἀ­πα­γο­ρευ­ό­ταν ἡ τέ­λε­ση τῆς θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας.
Ἡ τέ­λε­σή της στὸν ἱ­ε­ρὸ να­ὸ τοῦ Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου τοῦ ἐκ Με­τσό­βου Τρι­κά­λων θὰ μᾶς γυ­ρί­σει αἰ­ῶ­νες πί­σω, γιὰ νὰ γευ­θοῦ­με καὶ ἐ­μεῖς τὴν βυ­ζαν­τι­νὴ με­γα­λο­πρέ­πει­α καὶ λάμ­ψη καὶ νὰ ξα­να­ζων­τα­νέ­ψει στιγ­μὲς τοῦ ἐ­νο­ρι­α­κοῦ λει­τουρ­γι­κοῦ με­γα­λεί­ου.
Ἐ­πι­πλέ­ον, με­τὰ τὴν ἐ­ορ­το­λο­γι­κὴ προ­σαρ­μο­γὴ καὶ ψαλ­τι­κὴ ἀ­πο­κα­τά­στα­ση τῆς ἀ­κο­λου­θί­ας ἀ­πὸ τὸν ὁ­μό­τι­μο κα­θη­γη­τὴ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας τοῦ Τμ. Μου­σι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Παν/μί­ου Ἀ­θη­νῶν, κ. Γρη­γό­ρι­ο Στά­θη, ἡ Τρι­θέ­κτη ἐμ­πλου­τί­ζε­ται μὲ τὴν ἀ­πό­δο­ση ἀ­πὸ τὸν Χο­ρὸ Ψαλ­τῶν τῶν προ­ε­ορ­τί­ων κα­τα­βα­σι­ῶν τοῦ ι’-ι­α’ αἰ­ῶ­νος, «Χρι­στὸς ἐν πό­λει Βη­θλε­ὲμ βρε­φουρ­γεῖ­ται» καὶ τοῦ Κον­τα­κί­ου τῆς ἑ­ορ­τῆς, «Ἡ Παρ­θέ­νος σή­με­ρον, τὸν ὑ­πε­ρού­σι­ον τί­κτει», ποί­η­μα τοῦ Ρω­μα­νοῦ τοῦ Με­λω­δοῦ, ποῦ ἀ­παγ­γέ­λε­ται ὑ­πὸ τοῦ ἱ­ε­ρέ­ως σὲ 9 ἀ­πὸ τοὺς 24 Οἴ­κους, ἐ­νῶ ὁ Χο­ρὸς ὑ­πο­ψάλ­λει τὸ ἐ­φύ­μνι­ον «Παι­δί­ον νέ­ον, ὁ πρὸ αἰ­ώ­νων Θε­ός», κα­τὰ τὸν τύ­πο τε­λέ­σε­ως τῶν ἀ­κο­λου­θι­ῶν τῶν Χαι­ρε­τι­σμῶν τῆς Θε­ο­τό­κου καὶ τοῦ Ἀ­κα­θί­στου Ὕ­μνου.
Ἡ Τριθέκτη θὰ τε­λε­σθῆ καὶ στὸν Βόλο (Παρασκευὴ 19/12στὸν μητροπολιτικὸ ναό, ὥ­ρα 6μμ.

Μὲ τιμή,
Χορὸς Ψαλτῶν
Τρίκκης Μελωδοί

Την ωραιότητα της Παρθενίας Σου

Την ωραιότητα της παρθενίας Σου,
και το υπέρλαμπρο το της αγνείας Σου,
ο Γαβριήλ καταπλαγείς εβόα Σοι,
Θεοτόκε: «Ποιόν Σοι εγκώμιον προσαγάγω επάξιον;
Τι δε ονομάσω Σε; Απορώ και εξίσταμαι διό,
ως προσετάγην, βοώ Σοι:
Χαίρε, η Κεχαριτωμένη».

Ψάλλει ο Πέτρος Γαϊτάνος

Επιμέλεια βίντεο Κυριάκος Διαμαντόπουλος

 

 

Απολυτίκιον Συνάξεως Παμμεγίστων Ταξιαρχών

 

Ἦχος δ΄
Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.