Από μια τριχιά κρέμεται η επιβίωση της Δύσης

Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου
Για τις ανάγκες του νέου μου βιβλίου για το Αζερμπαϊτζάν, συνομίλησα προ καιρού με ένα μετριοπαθή αλλά πιστό μουσουλμάνο της κοινότητας του Αμπού Μπεκρ, στο Μπακού, που δεν μάσησε τα λόγια του:

«Εδώ στο Αζερμπαϊτζάν έχουμε εξασφαλίσει μια πραγματική όαση μετριοπάθειας και ηρεμίας. Τα πράγματα όμως δεν είναι παντού και για πάντα έτσι. Εσείς στη Δύση» μου σημείωσε με έμφαση, «κρίνετε τα πράγματα μέσα από τις δικές σας θρησκευτικές και πολιτιστικές αξίες και αντιλήψεις. Γι’ αυτό και συνήθως δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει».
«Μα αντιδρούμε με ανθρωπισμό και με στήριγμα την ανοχή» του αντέτεινα.

«Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα σας» αποκρίθηκε. «Οι μουσουλμάνοι στη Δύση δεν ενσωματώνονται στον δικό σας τρόπο ζωής και στις δικές σας αξίες και αρχές. Κι αντιδρούν με τον δικό τους τρόπο, διατηρώντας άσβεστες και τις αντιλήψεις άλλα και το μίσος που τους πλημμυρίζει. Εσείς σκέφτεστε ανθρωπισμό, λχ με τους πρόσφυγες, κι εισπράττετε τρομοκρατική βαρβαρότητα και φόνους. Απλά και μόνο επειδή είσαστε Δυτικοί και όχι μουσουλμάνοι. Οφείλετε να κατανοήσετε κάποιες θεμελιώδεις ισλαμικές αρχές. Που δεν μπορεί να τις απεκδυθεί κανένας αφοσιωμένος στις παραδόσεις μουσουλμάνος, όπου κι αν βρίσκεται. Λ.χ. η αρχή της «μετακίνησης» (χαιζίρια). Σύμφωνα με το Κοράνι και πολλά «χαντίντ» (πράξεις κι ερμηνείας των εφαρμογής των κανόνων) αποτελεί ιερή υποχρέωση για κάθε πιστό η μετεγκατάσταση σε κομμάτια γης που δεν είναι, καθ’ όλον η εν μέρει, ελεγχόμενα από το Ισλάμ. Με βάση τις εντολές της «ντα’ ουα», που αποτελούν ένα είδος ισλαμικής επιταγής, όλοι αυτοί οφείλουν να εργασθούν για την διάδοση του μηνύματος του Ισλάμ και την εγκαθίδρυση ενός ισλαμικού κράτους».
«Εννοείς δηλαδή πως η ροή μεταναστών ή προσφύγων γίνεται βάσει σχεδίου για την εσωτερική υπονόμευση των δυτικο- χριστιανικών χωρών;»
«Αυτό που λέω είναι πως, ανεξαρτήτως προθέσεων, οι γραφές καθοδηγούν τον πιστό μουσουλμάνο σε τέτοια συμπεριφορά. Όλοι οφείλουν, με τον ένα η τον άλλο τρόπο, να ενταχθούν, αυτοί και ο κόσμος στον οποίο ζουν, στο ‘Νταρ αλ Ισλαμ’ –στον κόσμο δηλ. του Θεού. Ενόσω εσείς επιμένετε και ομιλείτε για ανθρωπισμό, υποδοχή προσφύγων με τρόπο ανοικτό και με στόχο την ομαλή αφομοίωση, αυτοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν για την σταδιακή επιβολή της Σαρία (ισλαμικού νόμου) και την καθυπόταξη των καφίρων (άπιστων). Σε εποχές εντάσεων μάλιστα αυτός ο στόχος μπορεί να πάρει την μορφή τρομοκρατικών κινήσεων και ένοπλων συγκρούσεων. Όλος ο κόσμος αποτελεί δυνάμει προέκταση της εξουσίας του Ισλάμ. Η τζιχάντ (ο αγώνας) για την επιβολή του μπορεί να πάρει (καί να νομιμοποιείται γι’ αυτό) κάθε μορφή». Συνέχεια

ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ

Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων·

Ψαλμὸς λα΄ (32ος)
1 ΑΓΑΛΛΙΑΣΘΕ, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ· τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. 2 ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψάλατε αὐτῷ. 3 ᾄσατε αὐτῷ ᾆσμα καινόν, καλῶς ψάλατε αὐτῷ ἐν ἀλαλαγμῷ. 4 ὅτι εὐθύς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, καὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πίστει· 5 ἀγαπᾷ ἐλεημοσύνην καὶ κρίσιν, τοῦ ἐλέους Κυρίου πλήρης ἡ γῆ. 6 τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν· 7 συνάγων ὡσεὶ ἀσκὸν ὕδατα θαλάσσης, τιθεὶς ἐν θησαυροῖς ἀβύσσους. 8 φοβηθήτω τὸν Κύριον πᾶσα ἡ γῆ, ἀπ᾿ αὐτοῦ δὲ σαλευθήτωσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην· 9 ὅτι αὐτὸς εἶπε καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν. 10 Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων· 11 ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 12 μακάριον τὸ ἔθνος, οὗ ἐστι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ, λαός, ὃν ἐξελέξατο εἰς κληρονομίαν ἐαυτῷ. 13 ἐξ οὐρανοῦ ἐπέβλεψεν ὁ Κύριος, εἶδε πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων· 14 ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου αὐτοῦ ἐπέβλεψεν ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν, 15 ὁ πλάσας κατὰ μόνας τὰς καρδίας αὐτῶν, ὁ συνιεὶς πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν. 16 οὐ σῴζεται βασιλεὺς διὰ πολλὴν δύναμιν, καὶ γίγας οὐ σωθήσεται ἐν πλήθει ἰσχύος αὐτοῦ. 17 ψευδὴς ἵππος εἰς σωτηρίαν, ἐν δὲ πλήθει δυνάμεως αὐτοῦ οὐ σωθήσεται. 18 ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ, 19 ρύσασθαι ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ διαθρέψαι αὐτοὺς ἐν λιμῷ. 20 ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὑπομενεῖ τῷ Κυρίῳ, ὅτι βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστὴς ἡμῶν ἐστιν· 21 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐφρανθήσεται ἡ καρδία ἡμῶν, καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ἠλπίσαμεν. 22 γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.

Η κανδήλα! (Μας συγκίνησε για άλλη μία φορά η ποιητική πέννα σου Γέροντα Δαμασκηνέ!)

Σαν τέλειωσε ο πόλεμος πάνω στην Αλβανία

κι οριστικά νικήθηκαν Χίτλερ και Γερμανία,

Επιτροπή των νικητών ήλθε στα βορεινά μας,

ν’ αποφασίσουν που θα μπουν τα νέα σύνορά μας.

Θέλαν να επιβάλουνε, με τ’ άρρωστα μυαλά τους,

τα πονηρά τους σχέδια και τα συμφέροντά τους.

Αγνόησαν των «αετών» τον μέγιστο αγώνα

που διώξανε τον φασισμό πέρα απ’ την Αγκώνα.

Επαίνους μας μοιράζανε, γεμάτους με ψευτιές,

για τα κορμιά που πέσανε στις Πίνδου τις κορφές.

*************************

Μια μέρα, πριν τη σύσκεψη, η ξένη επιτροπή,

θέλησε να επισκεφθεί μια παλαιά μονή.

Μολυβδοσκέπαστη μονή, την είπαν οι παλιοί,

γιατί έχουνε οι τρούλλοι της μολύβι στη σκεπή.

Στον Νάρθηκα της Εκκλησιάς κρεμόταν μια κανδήλα

πούχε στολίδια κρεμαστά σαν της μηλιάς τα μήλα.

Ήτανε ποίημα χειρών των αδελφών Χουσάφη,

αριστοτέχνημα λαμπρό μ’ ασήμι και χρυσάφι.

Ο ξένος αξιωματικός την έβαλε στο μάτι

και πάτησε για να τη δει σε ένα σκαλοπάτι.

Την «ερωτεύτηκε» με μιας κι ήθελε να την πάρει

κι από τις εκδηλώσεις του τον πήρανε χαμπάρι.

Πήγε στον γερο-Γούμενο, που κουβαλούσε ξύλα

και τούπε, ικετευτικά, πως θέλει την κανδήλα.

«Παιδί μου,» τούπε ο Γούμενος, «δεν είναι ιδική μου,

είναι παλιό κειμήλιο κι ανήκει στη μονή μου.»

«Γέροντα, σε παρακαλώ, κάτι πρέπει να κάνεις,

αυτή τη χάρη σου ζητώ, δος την, μη με πικράνεις.»

Τον τρέλλανε, ο Γέροντας, με τα πολλά του όχι,

να τόνε βάλει ήθελε, στου νου του την… απόχη.

Αμέσως του εφώναξε, με ύφος αυστηρό,

«μόνο με μια υπόσχεση, θα κάνω το… κακό.»

Ο ξένος αναθάρρισε, κάτσαν στον κανεπέ.

«Πες μου, τι θέλεις, Γέροντα κι εγώ θα πω το ναι.»

«Αύριο, εκεί στη σύσκεψη, βάλε τα δυνατά,

τα σύνορα της χώρας μου να μπουν στην Κακαβιά.

Αν τ’ όνειρό μου, στρατηγέ, κάνεις αληθινό

ναρθείς να πάρεις από εμέ το δώρο τ’ ακριβό.

Εγώ, κι ας είμαι γέροντας, θ’ ανέβω εκεί στα ξύλα

για να σου δώσω, με καρδιά, την όμορφη κανδήλα.»

Τα σύνορα εμπήκανε πάνω απ’ την Κακαβιά

κι εικοσιτέσσερα χωριά μείναν Ε λ λ η ν ι κ ά!

Αρχιμ. Δαμασκηνός Ζαχαράκης

Ηγούμενος Ιεράς Μονής Αγάθωνος


* Την ανέκδοτη αυτή ιστορία με την οποία για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται η μεγάλη προσφορά της Εκκλησίας μας στο Ελληνικό Έθνος, διηγήθηκε στους πατέρες της Ιεράς Μονής Αγάθωνος ο μακαριστός Ηγούμενος της, π. Γερμανός Δημάκος, ο οποίος την άκουσε σε ένα Μοναστήρι της Ηπείρου και ο π. Δαμασκηνός με το δικό του μοναδικό τρόπο, μας την παραδίδει σε ποιητική μορφή.

http://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/4202-i-kandila

Είμαστε ο ίδιος λαός με τους αρχαίους Έλληνες

Όλοι γνωρίζουμε τις γενετικές έρευνες του Τριανταφυλλίδη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οι οποίες απέδειξαν την γενετική συνέχεια αρχαίων Ελλήνων με τους νεοΈλληνες. Σήμερα έρχεται και η επιστήμη της αρχαιολογίας και το αποδεικνύει, όπου ο καθηγητής Παπαγρηγοράκης εξέτασε 150 κρανία αρχαίων Ελλήνων από το 1900πχ έως την κλασσική περίοδο με 250 κρανία από ένα νεκροταφείο της εποχής μας. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό αφού η σύγκριση των αρχαίων κρανίων με τα νέα δεν έχουν καμμία απολύτως διαφορά. Άρα είμαστε ο ίδιος λαός και όχι τουρκόσποροι όπως πολλοί ανθέλληνες υποστηρίζουν και διδάσκουν στα σχολεία μας

Διαβάστε το άρθρο

Μία ακόμη απόδειξη για το ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Η αριστερή προπαγάνδα έχει κατακλείσει τα σχολεία της Ελλάδας από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο.

Κυριολεκτικά χιλιάδες καθηγητές και δάσκαλοι διδάσκουν στα παιδιά μας ότι δεν είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων.

Φανταστείτε τι θα γινόταν αν οι Κινέζοι δάσκαλοι και καθηγητές δίδασκαν ότι οι σημερινοί Κινέζοι δεν είναι απόγονοι των αρχαίων Κινέζων και πόσοι από αυτούς θα πήγαιναν στα στρατόπεδα εργασίας ή στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Στα μέσα Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο ότι Ελληνίδα καθηγήτρια στη Β’ Γυμνασίου εξοργισμένη φώναζε στους μικρούς μαθητές της ότι είναι ανοησία να πιστεύουν πως είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και του μεγάλου Αλεξάνδρου.

Και όταν κάποιοι από τους μαθητές της ανέφεραν την έρευνα του καθηγητή μοριακής βιολογίας, κ. Τριανταφυλλίδη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η μεγάλη αυτή καθηγήτρια που παρεμπιπτόντως δίδασκε γεωγραφία, άστραψε και βρόντηξε και είπε επι λέξη: «Αυτά είναι σαχλαμάρες και κανένας δεν έχει αποδείξει τίποτα. Οι συγκεκριμένες θεωρίες είναι ανεπίσημες και ως εκ τούτου μη αποδεκτές από εμένα».

Στο βίντεο που θα δείτε ο Καθηγητής κ. Παπαγρηγοράκης στηρίζει την έρευνά του σε γενετική και σε σύγκριση κρανίων νεοελλήνων και αρχαίων Ελλήνων.

Είναι πολύ σημαντικό να δείξετε αυτό το άρθρο και το βίντεο σε όσους περισσότερους εκπαιδευτικούς μπορείτε, αναρτήστε το στο facebook και προωθήστε όπως και όπου μπορείτε.

Μην μένετε κλεισμένοι σε γυάλες και ψεύτικους κόσμους.

SAMAREITIS

Μητροπολίτου Χονγκ-Κονγκ 
κ. Νεκταρίου
Ένας Ιουδαίος Νομικός πλησίασε τον Ιησού και τον ρώτησε τι να κάνει για να αποκτήσει την αιώνια ζωή.
Ο Ιησούς του απάντησε: Τι γράφει ο Νόμος; Τι έχεις διαβάσει εκεί;
Οι Νομικοί ήταν αυτοί που είχαν σπουδάσει τα ιερά γράμματα και είχαν την ευθύνη να τα διδάσκουν και να τα εξηγούν στο λαό.
Ο Νομικός ήξερε πολύ καλά τι έπρεπε να κάμει για να αποκτήσει την αιώνια ζωή. Πλησιάζει όμως τον Ιησού με διάθεση πονηρή. Θέλει να τον απαξιώσει στα μάτια του λαού και να τον εξευτελίσει.
Όλοι μας ξέρουμε την αλήθεια. Γνωρίζουμε τι να κάνουμε για να πλησιάσουμε τον Θεό. Αλλά δεν θέλουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο σε αυτούς που δεν θέλουν να πιστέψουν στον Θεό αλλά και σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν σε Αυτόν.
Ο Νομικός ήταν θρησκευόμενος. Ο Ιερέας και ο Λευΐτης της παραβολής ήταν πιστοί άνθρωποι. Κανείς τους όμως δεν είχε καρδιά που να φλέγεται για τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Εύχονται τα καλύτερα. Προσεύχονται για τα προβλήματα των άλλων. Αλλά δεν έχουν την διάθεση να πλησιάσουν τους άλλους και να προσφέρουν έμπρακτα.
Οι θρησκευόμενοι μοιάζουν αρκετές φορές με όμορφα δέντρα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν καρπούς.
Ο Ιουδαίος Νομικός αποκαλύπτει σήμερα κι ένα ακόμα μεγάλο πνευματικό πρόβλημα. Επιμένει να ρωτά και να ξαναρωτά τον Ιησού διότι θέλει να δικαιώσει τον εαυτό του.
Αυτή είναι η ρίζα όλων των κακών. Ο εγωκεντρικός εαυτός μου θέλει συνεχώς να δικαιώνεται. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Εγώ και μόνον εγώ είμαι το μέτρο σύγκρισης. Το μέτρο με το οποίο πρέπει όλοι και όλα να ζυγισθούν.
Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός. Αν αυτά που λέει δεν συμφωνούν με αυτά που εγώ πρεσβεύω, τότε τα απορρίπτω.
Δεν έχω ανάγκη τον Θεό, ούτε και τους ανθρώπους.
Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε έναν χριστιανισμό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας. Μια εκκλησία που δεν μπορεί να θεραπεύσει. Διότι την έχουμε αποκόψει από τον Θεό.
Και καθημερινά ζούμε την κόλαση. Δικαιώνοντας τον δύστυχο εαυτό μας…
Είμαι σίγουρος ότι και ο συγκεκριμένος Ιουδαίος Νομικός δεν θέλησε να κατανοήσει αυτά που του είπε ο Ιησούς. Πιθανόν έφυγε μακρυά Του δικαιώνοντας τον εαυτό του.
Ο Ιησούς επιμένει. Μην μένετε κλεισμένοι σε γυάλες και ψεύτικους κόσμους. Μην ντραπείτε να πλησιάσετε τους ανθρώπους. Δώστε χώρο και στους άλλους. Μην φοβάστε αν θα πληγωθείτε ή αν θα θυσιάσετε κάτι από τον εαυτό σας. Θα δεἰτε ότι αυτός που βοηθήσατε να σηκωθεί δεν είναι απλά ένας πεσμένος και σε ανάγκη άνθρωπος αλλά αυτός ο ίδιος ο Ιησούς!