«Ἂς μὴν πεθάνει ἀπόψε, Κύριε!»

   Μῆνες νοσηλευόταν στὸ μεγάλο Νοσοκομεῖο ὁ κύριος Πέτρος. Ἦταν τὸ βαρύτερο περιστατικὸ στὴν πτέρυγά του.
Ἀπὸ τὸ διπλανό του κρεβάτι στὸ θάλαμο εἶχαν περάσει πολλοὶ ἄρρωστοι. Ἄλλοι ἔφευγαν γρήγορα γιὰ νὰ συνεχίσουν ὑγιεῖς τὴ ζωή τους, καὶ ἄλλοι γιὰ τὴν αἰώνια ζωή.
Ἦταν εὔκολος νὰ πιάνει γνωριμίες καὶ καθέναν ποὺ ἔφερναν στὸ διπλανό του κρεβάτι, μὲ εὐγενικὸ καὶ χαρούμενο τρόπο προσπαθοῦσε νὰ τὸν βοηθήσει νὰ ἐξομολογηθεῖ καὶ νὰ κοινωνήσει. Τὸ εἶχε βάλει στόχο του ὅλο τὸ διά­στημα ποὺ θὰ ἦταν στὸ Νοσοκομεῖο. Καὶ εἶχε σχεδὸν ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ ἐπιτυχίες. Αὐτὸ τὸν ἀνακούφιζε ἀπὸ τοὺς πόνους ποὺ τὸν κρατοῦσαν ἀκόμη στὸ Νοσοκομεῖο.
Μιὰ μέρα ἔφεραν στὸ διπλανὸ κρεβά­τι ἕνα νέον ἄντρα ἀπὸ τὰ ­Ἑπτάνησα, τὸν Ἀλέξη, ποὺ εἶχε πάθει ρήξη τοῦ ἑνὸς ­νεφροῦ. ­Παρουσιάστηκαν ­προβλήματα καὶ στὴν καρδιά του καὶ στὰ πνευμόνια του, γιατὶ ἦταν καὶ­ ­μανιώδης ­καπνιστής. Ὑπέφερε πολύ. Τρία μερόνυχτα τινα­­­ζό­ταν στὸ κρεβάτι του σὰν τὸ ψάρι ἔ­­­ξω ἀπὸ τὰ νερά του. Δὲν μποροῦσε νὰ ἀναπνεύσει, βογγοῦσε ἀσταμάτητα. Πο­νοῦ­σε ­ἀβάσταχτα.
Ἡ γυναίκα του δίπλα του φαινόταν ἀ­­­πελπισμένη. Δούλευε ἡ καημένη σ’ ἕνα ξενοδοχεῖο, καὶ τὴν εἶχαν ἀπολύσει. Δὲν εἶχαν συγγενεῖς στὸ νησί, γι’ αὐτὸ τὰ τρία παιδάκια τους, μόλις ἔφυγαν γιὰ τὸ Νοσοκομεῖο, τὰ ἐμπιστεύτηκαν σὲ μιὰ καλὴ γειτόνισσά τους. Ξένη τώρα στὴ μεγάλη πόλη παραστέκεται μὲ θλίψη στὸν ἄντρα της, μὲ μόνο ἐφόδιο τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ στὴ χάρη τοῦ ἁγίου Διονυσίου, τοῦ προστάτη τοῦ νησιοῦ τους.
Ὁ Πέτρος μὲ τὴν οἰκογένειά του προσπαθοῦν νὰ συμπαρασταθοῦν στὸν Ἀ­­λέξη καὶ στὴ γυναίκα του ὅσο ­μποροῦν. Οἱ γιατροὶ μπαινοβγαίνουν ­βιαστικοί. Σκύβουν προσεκτικὰ μὲ τὰ ­ἰατρικά τους ὄργανα ἐπάνω του. Εἶναι ­ἀμίλητοι. Ἔν­ταση ἐπικρατεῖ στὸ δω­μάτιο. Κά­ποια στιγμὴ ἡ κόρη τοῦ Πέτρου τὸν πλησιά­ζει καὶ τοῦ λέει στὸ αὐτί του:
–Πατερούλη, ὁ κύριος Ἀλέξης εἶναι πο­λὺ κρίσιμα. Ἀπόψε μᾶλλον ­τελειώνει, εἶπε ἕνας γιατρὸς στὴ γυναίκα του, ποὺ εἶναι ἔξω στὸ διάδρομο καὶ κλαίει πολύ. Θὰ πάω κοντά της νὰ τῆς κάνω παρέα. Ἐσὺ ξέρεις, προσευχήσου!
–Καλά, πήγαινε, ἀλλὰ ὄχι! Δὲν ­πρέπει νὰ πεθάνει ἀπόψε! Ὄχι ἀπόψε, παιδί μου!
–Γιατί, πατέρα μου;
–Γιατὶ δὲν προλάβαμε νὰ τὸν ἑτοιμάσουμε νὰ πάρει μέσα στὴν καρδιά του τὸν Χριστό μας! Πῶς νὰ φύγει ἔτσι, παιδί μου; Προσευχήσου νὰ κάνει κάτι ἀπόψε ἡ Παναγία μας! Μὴ μᾶς φύγει ὁ Ἀλέξης χωρὶς τὸν Χριστό! Ἂς μὴν πεθάνει ἀπόψε, Κύριε!
Κατὰ τὰ μεσάνυχτα ὁ Ἀλέξης ἠρέμησε ἀνέλπιστα. Χωρὶς νὰ χάσει τὴν εὐκαιρία ὁ Πέτρος, τοῦ φωνάζει μέσα στὴ νύχτα:
–Ἀλέξη, κουράγιο! Θὰ γίνεις καλά! Πί­στεψέ με. Ἐμένα μὲ περίμεναν δυὸ μῆ­νες νὰ πεθάνω, δὲν εἶχα καμιὰ ἐλπίδα. Οἱ γιατροὶ μὲ εἶχαν ξεγράψει. Καὶ ξέρεις γιατί ζῶ ἀκόμη καὶ ὅπου νά ’ναι θὰ βγῶ ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖο; Τὸ χρω­στάω στὸν ἱερέα τοῦ ­Ν­οσοκομείου, ποὺ ἔρ­χεται ἐδῶ καὶ μὲ ­κοινωνεῖ τὸν ­ἀνάξιο πολὺ συχνά. Μοῦ βάζει μέσα μου Ἐ­­­κεῖνον ποὺ εἶναι ἡ Πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸν Ἰη­­σοῦ Χριστό! Ἔτσι ­ἐξαφανίστηκε ἡ ἀρ­ρώστια μου καὶ ζῶ, ἀδελφέ μου Ἀλέξη! Οἱ γιατροί, ποὺ μὲ εἶχαν ­ξεγραμμένο, μιλοῦν γιὰ θαῦμα. Κι ἐσύ, ἀπ’ ὅ,τι μοῦ εἶπε ἡ σύζυγός σου, πιστεύεις στὸ Χρι­στὸ καὶ Τὸν ἀγαπᾶς. Ἔτσι δὲν εἶναι, Ἀλέξη;
–Ἔτσι, κύριε Πέτρο. Ἀλίμονο! Μπορεῖ νὰ εἶμαι ἁμαρτωλός, ἀλλ’ ὄχι καὶ ἄπιστος!
–Θέλεις νὰ κοινωνήσουμε αὔριο τὸ πρωὶ μαζί, Ἀλέξη μου;
–Ποῦ θὰ πᾶμε;
–Θά ’ρθεῖ ἐδῶ ὁ ἱερέας καὶ θὰ μᾶς κοι­ν­ωνήσει. Ἠρέμησε τώρα. Κάνε τὴν προσευχή σου καὶ κοιμήσου.
Λίγο μετὰ τὰ ξημερώματα ὁ ­Ἀλέξης εἶχε πάλι ἕναν ἔντονο παροξυσμὸ δύσ­πνοιας. Ὁ θάλαμος γέμισε καὶ πάλι ἀπὸ γιατροὺς ποὺ ἔσκυβαν πάνω του μὲ ἐνδιαφέρον, καὶ μὲ πολὺ κόπο τὸν συνέφεραν. Ἡ γυναίκα του σταυροκοπιό­ταν συνέχεια. Ὁ Πέτρος προσευχόταν θερμὰ παρακαλώντας τὸν Κύριο νὰ τοῦ δώσει παράταση ζωῆς, γιὰ νὰ μὴ φύ­γει ἀκοινώνητος.
Σὲ λίγο εἰδοποιημένος τηλεφωνικὰ ἀ­­πὸ τὴν κόρη τοῦ Πέτρου μπῆκε στὸ ­θάλαμο ὁ σεβάσμιος ἱερέας τοῦ Νοσο­κο­μείου κρατώντας τὰ Τίμια Δῶρα. Οἱ δύο ἄρρωστοι ἀνακάθισαν σεβαστικὰ στὰ κρεβάτια τους. Καί, ἀφοῦ μίλησαν γιὰ λίγο σιγαλὰ ὁ ἱερέας μὲ τὸν Ἀλέξη, τοὺς μετέδωσε τὸ Ἄχραντο Σῶμα καὶ τὸ Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου, τοὺς σταύρωσε καὶ ἔφυγε σιωπηλός.
–Πῶς νιώθεις, Ἀλέξη μου; μίλησε πρῶ­τος ὁ Πέτρος, ὅταν ἔμειναν μόνοι.
–Μιὰ γλυκάδα! Μιὰ γλυκάδα σ’ ὅλο μου τὸ σῶμα, κύριε Πέτρο! Δὲν θυμᾶμαι νὰ ξανάνιωσα κάτι τέτοιο ἄλλη μου φο­ρά! Σ’ εὐχαριστῶ ποὺ μὲ ­βοήθησες καὶ κοινώνησα. Εἶχα χρόνια νὰ κοινωνή­σω! Πολλὰ χρόνια! Δόξα τῷ Θεῷ!
Ἡ γυναίκα του, ποὺ εἶχε πάει νὰ προσ­ευχηθεῖ στὸ Ναὸ τοῦ ­Νοσοκομείου, ὅ­­­ταν ἦλθε στὸ θάλαμο, τὸν βρῆκε τελείως ἀλλαγμένο καὶ ἀναθάρρησε. Καὶ οἱ γιατροὶ ἔβλεπαν καθημερινὰ τὴ βελτίωση τῆς ὑγείας του. Καὶ σὲ λίγες μέρες μὲ τὸ ἐξιτήριο στὸ χέρι οἱ δύο νησιῶτες πῆραν τὸν δρόμο τοῦ ­γυρισμοῦ γιὰ τὸ νησί τους ἀποχαιρετώντας δακρυσμένοι τὸν κύριο Πέτρο, ποὺ ­δό­­­ξαζε τὸν Θεὸ γιὰ τὸ νέο θαῦμα Του.

http://www.osotir.org/el/keimena/alithines-istories/item/34697-s-m-n-pethanei-popse-kyrie

Το σαρανταλείτουργο και η θαυμαστή σωτηρία

Διήγηση π. Στεφάνου Αναγνωστόπουλου.

Κάποτε, ένας χριστιανός, ενώ έσκαβε με πολλούς μαζί σ’ ένα νταμάρι, έπεσε βράχος και τους καταπλάκωσε η στοά. Η γυναίκα αυτού του χριστιανού, η κυρία Αργυρώ, έδω

σε ό,τι είχε από το υστέρημά της σε έναν ιερέα να κάμη 40 Λειτουργίες για την ψυχή του άνδρα της σ’ ένα εξωκκλήσι κοντά στο μέρος όπου έγινε δυστύχημα, διότι επίστεψε ότι είναι νεκρός. Καθημερινά μάλιστα πήγαινε ένα πρόσφορο, ένα μπουκάλι με κρασί και μία λαμπάδα, σαν πτωχή που ήταν.
Όταν έφθασε ο ιερέας στις 20 Λειτουργίες, ο διάβολος φθόνησε την ευλάβεια της κυρά Αργυρώς και αφού μετασχηματίστηκε σε έναν γνωστό της χωρικό, την συνάντησε το πρωί στον δρόμο και της είπε: – Ξέρεις; Ο παπάς δεν πήγε στην Εκκλησία γιατί είχε δουλειά βιαστική και γι’ αυτό μην κοπιάζεις. Αύριο πηγαίνεις την προσφορά σου. Αυτό της το έκαμε ο διάβολος τρεις φορές στο διάστημα των 40 Λειτουργιών.
Εν τω μεταξύ, έγινε μεγάλη προσπάθεια ν’ ανοίξουν στοά στο ορυχείο, για να μπορέσουν να βγάλουν τα πτώματα, τα οποία ήσαν πάρα πολλά. Ήσαν όλοι τους νεκροί. Είχαν ήδη περάσει 40 ημέρες. Σκάβοντας ακόμη πιο βαθειά, έφθασαν σ’ ένα μέρος, όπου άκουσαν μία φωνή! Ανθρωπινή φωνή που τους έλεγε: – Προσέξτε, ζω! Σκάψτε με προσοχή, γιατί επάνω μου είναι δύο πέτρες, μην πέσουν και με θανατώσουν.
Αυτοί θαύμασαν και πράγματι, σκάβοντας με πολλή προσοχή από τα πλάγια, βρήκαν τον άνθρωπο ζωντανό και το ανήγγειλαν χαρούμενοι στην γυναίκα του. Απορούσαν όλοι πώς αυτός ο άνθρωπος έζησε επί 40 ημέρες χωρίς τροφή και χωρίς νερό. Κι αυτός τους είπε: – Κάθε μέρα μου έδινε κάποιος – αοράτως, δεν ξέρω πώς – ένα ψωμί και ένα μικρό δοχείο με κρασί, ενώ μία λαμπάδα αναμμένη ήταν μπροστά μου, και έτσι έτρωγα.
Εκτός από τρεις φορές, όπου δεν έφαγα τίποτε ούτε φως είδα και πικράθηκα πολύ, οδυρόμενος για τις αμαρτίες μου, γιατί νόμισα ότι έπαψε πλέον να με βοηθά αυτό το αόρατο χέρι του Θεού. Και ήμουν έτοιμος πλέον να πεθάνω από πείνα και δίψα.
Κατόπιν, είδα και πάλι την αναμμένη λαμπάδα, και δίπλα το ψωμί και το κρασί, όπως και πριν, και εδόξασα τον Θεό που δεν με εγκατέλειψε μέχρι τέλους και έτσι επέζησα και σώθηκα θαυματουργικά.
Όλοι βέβαια δοξολόγησαν τον Θεό, διότι ήσαν χριστιανοί και έμειναν με την απορία του μεγάλου αυτού θαυμαστού γεγονότος. Αυτή, χριστιανοί μου, είναι η πίστις μας! Αυτή είναι η ορθοδοξία μας: Η Θεία Λειτουργία!

(Από το υπό έκδοση βιβλίο μας-Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΖΩΗ)

Ανακοίνωση της Original 21: ΤΩΡΑ κάρτα φιλάθλου ΑΥΡΙΟ κάρτα πολίτη ΞΥΠΝΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΟΥ !

Οι οργανωμένοι της ΑΕΚ εξέφρασαν μέσω ανακοίνωσης την αντίθεσή τους για την κάρτα φιλάθλου, υπογραμμίζοντας πως ως ένδειξη διαμαρτυρίας θα μείνουν έξω από το ΟΑΚΑ στον αγώνα της Ενωσης με την Κράσνι για το Eurocup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«ΤΩΡΑ κάρτα φιλάθλου ΑΥΡΙΟ κάρτα πολίτη, ΞΥΠΝΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΟΥ !

Το περασμένο καλοκαίρι ψηφίσθηκε και τέθηκε σε ισχύ ακόμα ένας αθλητικός νόμος. Μεταξύ άλλων θεσπίστηκε από 1.1.2016 και η υποχρεωτική κατοχή της «Κάρτας Φιλάθλου» για όποιον επιθυμεί να παρακολουθήσει αγώνα/ες επαγγελματικών πρωταθλημάτων.

Μάλιστα αποτελεί και προαπαιτούμενο η κατοχή και επίδειξή της όχι μόνο για την προμήθεια ΕΝΟΣ και για ΜΙΑ μόνο φορά μεμονωμένου εισιτηρίου αλλά από 1.1.2016 και ο προκάτοχος κάρτας διαρκείας ουσιαστικά «χάνει» τη θέση του αν δεν συμμορφωθεί με τη διάταξη αυτή και δεν εκδώσει τέτοια κάρτα!!

Για την έκδοσή της απαιτείται η καταβολή του ποσού των 2 ευρώ η προσκομιδή της ταυτότητας, του ΑΜΚΑ, και φωτογραφία τύπου διαβατηρίου !!


Τα εν λόγω στοιχεία υποχρεούται η κάθε επαγγελματική ομάδα (ΠΑΕ,ΚΑΕ,ΤΑΑ) με δική της επιμέλεια (και δικούς της υπαλλήλους) να τα συλλέγει και να τα καταχωρεί σε βάση δεδομένων(!!) η οποία θα καταλήγει σε ευρύτερη βάση δεδομένων(!!!!) η οποία με τη σειρά της θα είναι διαθέσιμη στον «άγνωστο μέχρι στιγμής» διαχειριστή της αλλά σίγουρα (βλ. τη σχετική Υπ.Απόφαση) στη Δ.Ο.Υ.(!!!!!!!!!!)

Πολύ απλά αν πάει κάποιος στο γήπεδο και έχει ένα χρέος στο Δημόσιο το ειδικό τσιπάκι που θα έχει η εν λόγω κάρτα και θα ενημερώνει αυτόματα τη ΔΟΥ είναι σίγουρο πως θα του δημιουργήσει άλλα-άσχετα με τον αγώνα που πήγε να δει-προβλήματα..!!!

Εύλογα γεννιούνται ερωτήματα και ενστάσεις για την συνταγματικότητα αυτού του μέτρου…

1.Σε όλη αυτή την συλλογή τόσων προσωπικων δεδομένων,ΠΟΙΟΣ θα είναι ο διαχειριστής αυτής της Υπερ-βάσης δεδομένων και για ΠΟΣΟ χρονικό διάστημα?

2.Ποια λογική έχει η σύνδεση ενός φιλάθλου με το ΑΜΚΑ και φυσικά η σύνδεση του ΑΜΚΑ με την Δ.Ο.Υ ?? !!!!!!!

3.Τι θα γίνει με αυτούς που ΔΕΝ έχουν ΑΜΚΑ πχ. κάτοικοι εξωτερικού?Αυτοί δεν θα θεωρούνται φίλαθλοι και δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν αγώνες?

4.Για ποιο λόγο παύουμε να θεωρούμαστε φίλαθλοι και ΜΟΝΟ με την έκδοση αυτής της κάρτας επανακτούμε αυτήν την ιδιότητα που ΕΛΕΥΘΕΡΑ και δημοκρατικά έχουμε ΟΛΟΙ οι Ελληνες πολίτες από την ημέρα που γεννιούμαστε?

5.Αν άνετα και όμορφα περάσει αυτή η κάρτα μήπως μετά το ίδιο άνετα κ όμορφα έρθει και περάσει και η κάρτα πολίτη με δεκάδες άλλες στερήσεις ελευθερίας και προσωπικών δεδομένων?

Το πρώτο που σκέφτεται κανείς είναι ότι το μέτρο φτιάχτηκε για να χτυπήσει τη βία στα γήπεδα!! Είναι φρόνιμο όμως να υπενθυμιστεί πως στον ίδιο αθλητικό νόμο (ν.2725/1999) υπάρχουν ειδικές αυστηρότατες διατάξεις για τη βία στα γήπεδα και πως δυνάμει αυτών των διατάξεων έχουν καταδικαστεί και φυλακιστεί δεκάδες φίλαθλοι και πολλοί περισσότεροι εκτίουν παρεπόμενες ποινές παραμένοντας στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους κατά την ώρα του αγώνα της ομάδας τους.Αρα δεν τίθεται καν θέμα καταπολέμησης της βίας με την εν λόγω κάρτα.

Για ΟΛΑ αυτά λοιπόν η ORIGINAL 21 ανακοινώνει πως όπως και στο ματς με τον πάοκ, ΔΕΝ θα προμηθευτεί εισιτήρια για σήμερα, ΔΕΝ θα βρεθεί στις αγαπημένες μας κερκίδες στην επιστροφή της Βασίλισσας στους ευρωπαικούς αγώνες και θα συγκεντρωθεί ΕΞΩ από το κλειστό του οακα (πλευρά ηλεκτρικού).

Είμαστε σίγουροι πως η νίκη εντός παρκέ θα μας γλυκάνει κάπως την απουσία μας..’…Μοναδική βασίλισσα,σε όλη την Ευρώπη…’».