Ἡ ἀσματικὴ βυζαντινὴ Ἀκολουθία Τριθέκτη καὶ τὸ Κοντάκιον τῶν Χρι­στου­γέν­νων, στὸν ἱ­ε­ρὸ να­ὸ Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου τοῦ ἐκ Με­τσό­βου.

xristougennaΤὴν Τρίτη 16 Δε­κεμ­βρί­ου 2014 καὶ ὥ­ρα 19:30, στὸν ἱ­ε­ρὸ να­ὸ Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου τοῦ ἐκ Με­τσό­βου Τρι­κά­λων (ὁ­δὸς Κα­λαμ­πά­κας), θὰ τε­λε­σθῆ ἡ ἀ­σμα­τι­κὴ ἀ­κο­λου­θί­α «Τρι­θέ­κτη» καὶ θὰ ἀ­πο­δο­θῆ τὸ Κον­τά­κι­ον τῶν Χρι­στου­γέν­νων «Ἡ Παρ­θέ­νος σή­με­ρον τὸν ὑ­πε­ρού­σι­ον τί­κτει» τοῦ Ἁ­γί­ου Ρω­μα­νοῦ τοῦ Με­λω­δοῦ, σὲ ἐν­νέ­α ἀ­πὸ τοὺς εἰ­κο­σι­τέσ­σε­ρεις οἴ­κους, κα­τὰ τὸν τύ­πο τοῦ Ἀ­κα­θί­στου Ὕ­μνου.
Τὴν ξε­χω­ρι­στὴ αὐ­τὴ λα­τρευ­τι­κὴ σύ­να­ξη ὀρ­γα­νώ­νουν τὸ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κὸ συμ­βού­λι­ο τοῦ ὡς ἄ­νω ἱ­ε­ροῦ να­οῦ καὶ ὁ χο­ρὸς ψαλ­τῶν “Τρίκ­κης Με­λω­δοί”, γιὰ ὅ­λους τους φι­λα­κό­λου­θους, ὡς μί­α εὐ­και­ρί­α πε­ρι­συλ­λο­γῆς καὶ προ­σευ­χῆς καὶ κα­λῆς ἑ­τοι­μα­σί­ας γιὰ τὸν ἑ­ορ­τα­σμὸ τῶν γε­νε­θλί­ων τοῦ Σω­τῆ­ρος Χρι­στοῦ.
Ἡ Τριθέκτη εἶναι ἀκολουθία τοῦ βυζαντινοῦ κοσμικοῦ τυπικοῦ. Τὸ κοσμικὸ ἢ ἐνοριακὸ τυπικὸ ἀναπτύχθηκε καὶ διαμορφώθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὸν δ΄ αἰ. καὶ μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ ιε΄ αἰ. καὶ κανοναρχοῦσε μέσα ἀπὸ τὶς διατάξεις του τὴν εὔτακτη τέλεση τῶν ἀκολουθιῶν του στοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Τὸ κοσμικὸ τυπικὸ εἶχε τέσσερεις ἀκολουθίες∙ τὸν ἀσματικὸ Ἑσπερινό, τὸν ἀσματικὸ Ὄρθρο, τὴν Παννυχίδα καὶ τὴν Τριθέκτη. Τὰ διαγράμματα τῶν ἀκολουθιῶν του περιλαμβάνουν μόνον ψαλμούς, κατανεμημένους σὲ ὁμάδες ἢ ἑνότητες ἀντιφώνων, καὶ φυσικὰ συναπτὲς δεήσεις καὶ εὐχές.
Ἡ ἀκολουθία τῆς Τριθέκτης, ὀ­νο­μα­σί­α ποῦ προ­ῆλ­θε ἀ­πὸ τὴν ὥ­ρα κα­τὰ τὴν ὁ­ποί­α ἐ­ψάλ­λε­το, εἶ­ναι ἀ­πὸ τὶς ὡ­ραι­ό­τε­ρες. Ἀρ­χι­κά, ἐ­τε­λεῖ­το στοὺς ἱ­ε­ροὺς να­ούς, εἰς τύ­πον τῆς ἱ­ε­ρᾶς Λει­τουρ­γί­ας κα­τὰ τὴν Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στὴ, καθὼς καὶ τὶς ἡ­μέ­ρες ποῦ ἀ­πα­γο­ρευ­ό­ταν ἡ τέ­λε­ση τῆς θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας.
Ἡ τέ­λε­σή της στὸν ἱ­ε­ρὸ να­ὸ τοῦ Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου τοῦ ἐκ Με­τσό­βου Τρι­κά­λων θὰ μᾶς γυ­ρί­σει αἰ­ῶ­νες πί­σω, γιὰ νὰ γευ­θοῦ­με καὶ ἐ­μεῖς τὴν βυ­ζαν­τι­νὴ με­γα­λο­πρέ­πει­α καὶ λάμ­ψη καὶ νὰ ξα­να­ζων­τα­νέ­ψει στιγ­μὲς τοῦ ἐ­νο­ρι­α­κοῦ λει­τουρ­γι­κοῦ με­γα­λεί­ου.
Ἐ­πι­πλέ­ον, με­τὰ τὴν ἐ­ορ­το­λο­γι­κὴ προ­σαρ­μο­γὴ καὶ ψαλ­τι­κὴ ἀ­πο­κα­τά­στα­ση τῆς ἀ­κο­λου­θί­ας ἀ­πὸ τὸν ὁ­μό­τι­μο κα­θη­γη­τὴ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κο­λο­γί­ας τοῦ Τμ. Μου­σι­κῶν Σπου­δῶν τοῦ Παν/μί­ου Ἀ­θη­νῶν, κ. Γρη­γό­ρι­ο Στά­θη, ἡ Τρι­θέ­κτη ἐμ­πλου­τί­ζε­ται μὲ τὴν ἀ­πό­δο­ση ἀ­πὸ τὸν Χο­ρὸ Ψαλ­τῶν τῶν προ­ε­ορ­τί­ων κα­τα­βα­σι­ῶν τοῦ ι’-ι­α’ αἰ­ῶ­νος, «Χρι­στὸς ἐν πό­λει Βη­θλε­ὲμ βρε­φουρ­γεῖ­ται» καὶ τοῦ Κον­τα­κί­ου τῆς ἑ­ορ­τῆς, «Ἡ Παρ­θέ­νος σή­με­ρον, τὸν ὑ­πε­ρού­σι­ον τί­κτει», ποί­η­μα τοῦ Ρω­μα­νοῦ τοῦ Με­λω­δοῦ, ποῦ ἀ­παγ­γέ­λε­ται ὑ­πὸ τοῦ ἱ­ε­ρέ­ως σὲ 9 ἀ­πὸ τοὺς 24 Οἴ­κους, ἐ­νῶ ὁ Χο­ρὸς ὑ­πο­ψάλ­λει τὸ ἐ­φύ­μνι­ον «Παι­δί­ον νέ­ον, ὁ πρὸ αἰ­ώ­νων Θε­ός», κα­τὰ τὸν τύ­πο τε­λέ­σε­ως τῶν ἀ­κο­λου­θι­ῶν τῶν Χαι­ρε­τι­σμῶν τῆς Θε­ο­τό­κου καὶ τοῦ Ἀ­κα­θί­στου Ὕ­μνου.
Ἡ Τριθέκτη θὰ τε­λε­σθῆ καὶ στὸν Βόλο (Παρασκευὴ 19/12στὸν μητροπολιτικὸ ναό, ὥ­ρα 6μμ.

Μὲ τιμή,
Χορὸς Ψαλτῶν
Τρίκκης Μελωδοί

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s