Εματαίωσαν την επίσκεψιν του αιρεσιάρχου Πάπα εις την ορθόδοξον Σερβίαν αι αντιδράσεις κλήρου – λαού

ΕΜΑΤΑΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΕΡΒΙΑΝ ΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΥ—ΛΑΟΥ
Θά συμμετεῖχεν εἰς τάς ἐκδηλώσεις διά τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, κατά τάς ὁποίας θά ἐγίνετο ἡ ἀνακήρυξις τῆς ψευδοενώσεως, ὡς ἔλεγε

Ὁ Οἰκουμενιστής καί φιλοπαπικός Πατριάρχης τῆς Σερβίας κ. Εἰρηναῖος αἰτιολογῶν τήν ματαίωσιν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα εἶπεν ὅτι τό Κράτος τῆς Σερβίας δέν εἶχε τήν δυνατότητα νά λάβη ἐπαρκῆ μέτρα ἀσφαλείας διά τήν προστασίαν τοῦ Πάπα, ὁ ὁποῖος ἐκινδύνευεν ἀπό ἐπιθέσεις ἐκ μέρους τῶν διακοσίων χιλιάδων ὀρθοδόξων προσφύγων τῆς Κροατίας, οἱ ὁποῖοι ἐγνώρισαν τήν βίαν καί τήν σκληρότητα τοῦ Παπισμοῦ.
 Ζῇ Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν καί προβάλλει διαρκῶς ἐμπόδια εἰς τά ἑνωτικά σχέδια τοῦ Φαναρίου μετά τῶν Παπικῶν. Εἰς τάς ἐκδηλώσεις διά τήν συμπλήρωσιν 1700 ἐτῶν ἀπό τό Διάταγμα τῶνΜεδιολάνων περί Ἀνεξιθρησκίας θά συμμετάσχουν μόνον Ὀρθόδοξοι Πατριάρχαι καί Ἀρχιεπίσκοποι ὑπό τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον. Δέν θά συμμετάσχη ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπεκτατικάς βλέψεις εἰς βάρος τῆς Σερβίας καί αἱ σχέσεις του μετά τοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβίας εἶναι ψυχραί.
 ὌπισθενὁλοταχῶςἔκαμνενφιλοπαπικόςκαίφιλοοικουμενιστήςΠατριάρχηςΣερβίαςκ. ΕἰρηναῖοςεἰςτόθέματῆςσυμμετοχῆςτοῦΠάπαεἰςτάςπανηγυρικάςἑορταστικάςἐκδηλώσειςδιάτήνσυμπλήρωσιν 1700 ἐτῶνἀπότήνὑπογραφήντοῦΔιατάγματοςτῶνΜεδιολάνων, ὑπότοῦΜεγάλουΚωνσταντίνου, διάτήνἀνεξιθρησκίαν.
ΕἰςτάςἐκδηλώσειςαὐτάςἐπρόκειτονάληφθοῦνἀποφάσειςκορυφῆςδιάτήνψευδοένωσινὈρθοδόξωνκαίΠαπικῶν, ἀφοῦεἰςτήνΣερβίανδένθάἦτομόνονΠάπαςκαίοἱσυνεργάταιτουεἰςτόΒατικανόν, ἀλλάκαίοἱἐκπρόσωποιὅλωντῶνὈρθοδόξωνἘκκλησιῶνὑπότόνΟἰκουμενικόνΠατριάρχηνκ. Βαρθολομαῖον.
 Αἱ σχετικαί συζητήσεις διά τήν λῆψιν ἀποφάσεων κορυφῆς εἶχον πραγματοποιηθῆ πρό δύο ἐτῶν περίπου. Τάς ἀποφάσεις εἶχεν ἀναδείξει κατ᾽ ἐπανάληψιν ἀπό τήν πρώτην σελίδα του ὁ «Ο.Τ.». Αὗται προεκάλεσαν μεγάλην ἀντίδρασιν εἰς τό ἐσωτερικόν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, εἰς τούς Καθηγουμένους Ἱερῶν Μονῶν, εἰς τόν Ἱερόν Κλῆρον καί εἰς τόν πιστόν λαόν.
Ὅλοι ὅσοι ἀντέδρασαν ἐνεθυμήθησαν τά ἐγκλήματα τοῦ Παπισμοῦ εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων κατά τήν διάρκειαν τοῦ Β´ Παγκοσμίου πολέμου, ἀλλά καί τά δημοσιεύματα ἐφημερίδων καί περιοδικῶν ὅτι τό Βατικανόν συμμετεῖχε, εἴτε εὐθέως εἴτε ἐμμέσως, εἰς τάς πολεμικάς ἐπιχειρήσεις (1990-1992 καί 1998) ἐναντίον τῆς διαλύσεως τῆς Γιουγκοσλαβίας καί τῆς Σερβίας.
 Αἱ ἀντιδράσεις ἦσαν πολύ δυναμικαί. Καί εἰς αὐτάς ὀφείλεται ἡ ματαίωσις τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα εἰς τήν Σερβίαν, ἀλλά καί ἡ ματαίωσις τῶν ὅποιων σχεδίων διά τήν ψευδοένωσιν Παπικῶν καί Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης τῆς Σερβίας κ. Εἰρηναῖος, χρησιμοποιῶν τήν γλῶσσαν τῆς πλαγίας ὁδοῦ, ὑπεστήριξεν ὅτι τό Κράτος τῆς Σερβίας δέν εἶχε τά μέσα καί τήν ὀργάνωσιν νά διασφαλίση τήν ἀσφάλειαν τοῦ Πάπα ἀπό τάς ἀντιδράσεις χιλιάδων Ὀρθοδόξων Σέρβων. Αἱ ἐξελίξεις ἀποτελοῦν μίαν ἀκόμη ἧτταν τοῦ Φαναρίου, τό ὁποῖον ἀνέμενεν εἰς τάς ἐκδηλώσεις διά τήν συμπλήρωσιν 1700 ἐτῶν ἀπό τήν ὑπογραφήν τοῦ Διατάγματος διά τήν Ἀνεξιθρησκίαν νά κηρύξη οὐσιαστικῶς τήν ψευδοένωσιν.
 ΑἱἀντιδράσειςἹεραρχῶν, Καθηγουμένων. Μονῶν, τοῦἐντίμουκλήρουκαίτοῦπιστοῦλαοῦἀνέτρεψαντάσχέδιατοῦΦαναρίουκαίὅλωντῶνΟἰκουμενιστῶνἈρχιερέων, οἱὁποῖοιπροδίδουντήνὈρθόδοξονπίστιν, καταφρονοῦντεςτούςἱερούςΚανόναςκαίπεριφρονοῦντεςτόνὈρθόδοξονπιστόνλαόν.
Εἰς τάς ἐκδηλώσεις θά παραστοῦν Ὀρθόδοξοι Πατριάρχαι καί Ἀρχιεπίσκοποι Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὡς καί ἐκπρόσωποι τοῦ Βατικανοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ. Εἰς τάς ἐκδηλώσεις ὅμως δέν θά παραστῆ ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας (ἔχει ἐντόνους οἰκουμενιστικάς τάσεις), διότι ἔχει ψυχράς σχέσεις μέ τόν ἐπίσης οἰκουμενιστήν Πατριάρχην Σερβίας διά «ἐδαφικά ζητήματα».
Πρόσχημα ἡ ἀσφάλεια τοῦ Πάπα κ. Φραγκίσκου 
ΣχετικῶςμέτήνματαίωσιντῆςἐπισκέψεωςτοῦΠάπαεἰςτήνΣερβίανφιλοπαπικόςΠατριάρχηςτῆςχώραςκ. Εἰρηναῖος, τήνἀπέδωσενεἰςτήνἀδυναμίαντῆςχώραςνάλάβηἐπαρκῆμέτραἀσφαλείαςδιάτήνπροστασίαντουἀπόἐπιθέσειςπροερχομέναςἀπόἐκείνους, οἱὁποῖοιἐκδιώχθησανἀπότά «τάγματαἐφόδου» ἐκτῆςΚροατίας.
Συμφώνως πρός τό Ἐκκλησιαστικόν Πρακτορεῖον Εἰδήσεων «Ρομφαία» ὑπό ἡμερομηνίαν 28ην Σεπτεμβρίου: «Νὰ συμμετάσχει στοὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὰ 1.700 χρόνια ἀπὸ τὸ Διάταγμα τοῦ Μεδιολάνου στὸ Νίς, ἐξέφρασε ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος.
 Τὴνἴδιαστιγμὴὅμως, μέσαἀπὸτὸνΓερμανικὸτύπο, προειδοποίησεὅτιδὲνμπορεῖνὰγνωρίζειἐὰνθὰμποροῦσεχώρανὰπαρέχειτὴνἀσφάλειαποὺπρέπει, ἐνάντιαστὸνκίνδυνομίαςἐπίθεσηςκατὰτῆςΣερβίαςἀπὸπρόσφυγες, ποὺἐκδιώχθηκανἀπὸτὴνΚροατία. Ὡς ἐκ τούτου ὁ Προκαθήμενος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας ἀνέφερε ὅτι δὲν εἶναι ἀκόμη ἡ ὥρα γιὰ μία ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴ Σερβία.
Ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος ἐξήγησε ὅτι «περίπου 200.000 Σέρβοι ἀπὸ τὴν Κροατία ἐκδιώχθηκαν καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια τους καὶ τὶς ἐκκλησίες, καὶ τώρα ζοῦν κάτω ἀπὸ ἄθλιες συνθῆκες». «Ἀνάμεσά τους ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ δὲν θὰ ἤθελαν νὰ δοῦν ὅτι ὁ Πάπας ἦρθε στὴ Σερβία, διότι ἡ Σερβία εἶναι ἀπὸ τὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμα ἐπισκεφθεῖ Πάπας στὴ σύγχρονη ἐποχή», πρόσθεσε ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος.
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Πατριάρχης Σερβίας ἀνέφερε ὅτι τὸ Νίς, θὰ ἦταν ἰδανικὸ μέρος γιὰ μία συνάντηση μεταξὺ Ρ/Καθολικῆς καὶ Σερβικῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ εἶναι ἡ γενέτειρα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου».  
Ἡ σύγκρουσις Πατριαρχῶν
Διάτόἴδιονθέμαδημοσιογράφοςκ. ΒασίλειοςΣπυρόπουλοςἔγραψενεἰςτόνἔνθετονδιάτήνὈρθοδοξίαντῆςἐφημερίδος «Δημοκρατία» καίτήνσύγκρουσιντῶνΠατριαρχῶνΣερβίαςΡουμανίαςτάἀκόλουθα: «ΚέντροτῆςὈρθοδοξίαςθὰκαταστεῖτὸνὈκτώβριοΣερβία, καθὼςἐκεῖθὰβρεθοῦνπολλοὶἀπὸτοὺςπροκαθημένουςτῶνὈρθόδοξωνΠατριαρχείωνκαὶἘκκλησιῶν (μὲπροεξάρχοντατὸνΟἰκουμενικὸΠατριάρχηκ. Βαρθολομαῖο), ὕστεραἀπὸπρόσκλησητοῦΠατριάρχηΣερβίαςκ. Εἰρηναίου, μὲἀφορμὴτὶςἑορταστικὲςἐκδηλώσειςγιὰτὴσυμπλήρωση 1.700 ἐτῶνἀπὸτὴνὑπογραφὴτοῦΔιατάγματοςτῶνΜεδιολάνων.
 Ἕως τὴν ὥρα ποὺ γράφονταν αὐτὲς οἱ γραμμὲς εἶχε γίνει γνωστὸ ὅτι στὴν πρόσκληση τοῦ κ. Εἰρηναίου ἀπάντησαν θετικὰ καὶ θὰ παραστοῦν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ Πάσης Ρωσίας κ. Κύριλλος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ μητροπολίτης Βαρσοβίας καὶ Πάσης Πολωνίας κ. Σάββας.
ἈπὸτὴνἘκκλησίατῆςἙλλάδοςθὰπαραστοῦνἈρχιεπίσκοποςἈθηνῶνκαὶΠάσηςἙλλάδοςκ. ἹερώνυμοςκαὶμητροπολίτηςΜεσσηνίαςκ. ΧρυσόστομοςσυνοδευόμενοιπιθανόταταἀπὸτὸνἀρχιμανδρίτηἹερώνυμοΚάρμα, ἡγούμενοτῆς. ΜονῆςΜεγάλουΣπηλαίουστὰΚαλάβρυτα. Ὡστόσο, σύμφωνα μὲ ἐκκλησιαστικὲς πηγές, στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις στὴ Σερβία ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες, ποὺ δὲν θὰ δώσουν τὸ “παρὼν” θὰ εἶναι ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ὁ ὁποῖος φέρεται ὅτι ἔχει ψυχρὲς σχέσεις μὲ τὸν οἰκοδεσπότη Πατριάρχη Σερβίας κ. Εἰρηναῖο.
Οἱἴδιεςπηγὲςὑποστηρίζουνὅτιτὸκακὸκλῖμαμεταξὺτῶνδύοπροκαθημένωνπροκλήθηκεἀπὸτὴντοποθέτησηἐπισκόπου, ἐκμέρουςτοῦΠατριαρχείουΡουμανίας, σὲπεριοχὴ, ὁποίαἀνήκειστὴδικαιοδοσίατοῦΠατριαρχείουΣερβίας. Τὸ γεγονὸς αὐτό, ἂν τελικῶς ἀληθεύει, ἐνδεχομένως νὰ ἐπιβεβαιώνει, ἕως ἕνα βαθμό, αὐτὸ ποὺ δὲν ἀμφισβητεῖται στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους, ὅτι δηλαδὴ τὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας ἔχει ἐμφανίσει, ἰδιαίτερα τὰ τελευταῖα χρόνια, ἡγεμονικὲς τάσεις ποὺ ἀρκετὲς φορὲς ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴ δημιουργία μεγάλων ἐντάσεων καὶ τριβῶν μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς ὀρθόδοξης οἰκογένειας. Οἱ κακὲς γλῶσσες προχωροῦν τὸ θέμα ἀκόμη πιὸ πέρα, λέγοντας ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο Ρουμανίας ἐπιχειρεῖ νὰ στρέψει τὸ ἐνδιαφέρον του πρὸς τὴ Δύση, μὲ ὅ,τι μπορεῖ νὰ σημαίνει κάτι τέτοιο.
Οἱ ἑορτασμοὶ γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων θὰ πραγματοποιηθοῦν στὴ Σερβία ἀπὸ τὶς 4 ἕως τὶς 9 Ὀκτωβρίου. Οἱ πόλεις ποὺ θὰ ὑποδεχθοῦν τοὺς ἐξέχοντες καλεσμένους εἶναι τὸ Βελιγράδι, ἡ Νὶς καὶ ἡ Ποντγκόριτσα. Στὸ πρόγραμμα ξεχωρίζει ἡ 6η Ὀκτωβρίου, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος θὰ προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας, ποὺ θὰ τελεσθεῖ στὸν νεόδμητο Ἱ. Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴ Νίς.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση ποὺ ἔχει ἀναρτηθεῖ στὴ σελίδα τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας στὸ διαδίκτυο, αὐτὴ εἶναι “ἡ κεντρικὴ ἐκδήλωση τοῦ Πανορθοδόξου Ἰωβηλαίου τῆς χρονιᾶς”, στὴν ὁποία θὰ λάβουν μέρος, ἐκτὸς ἀπὸ ὑψηλόβαθμους ἀξιωματούχους τῆς Σερβίας, καὶ πολλοὶ ἐκπρόσωποι γειτονικῶν κρατῶν, πρέσβεις ξένων χωρῶν, ἀλλὰ καὶ σημαίνοντα πρόσωπα τῆς σερβικῆς δημόσιας ζωῆς καὶ τοῦ πολιτισμοῦ.
Στὶς 7 Ὀκτωβρίου στὴν Ποντγκόριτσα θὰ τελεσθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, παρουσίᾳ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ σερβικὴ πλευρὰ ἀποδίδει ἰδιαίτερο συμβολισμὸ σὲ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις, τὶς ὁποῖες χαρακτηρίζει “τὴ μεγαλύτερη συνάθροιση στὴν Ἱστορία τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας” .Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς προκαθημένους Ὀρθόδοξων Πατριαρχείων καὶ Ἐκκλησιῶν, θὰ παραστοῦν ἐκπρόσωποι τῶν καθολικῶν καὶ τῶν προτεσταντῶν καὶ ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν, ἐκπρόσωποι χριστιανικῶν ὀργανώσεων καὶ συνδέσμων, ἀλλὰ καὶ πολιτικοὶ ἀξιωματοῦχοι τόσο ἀπὸ τὴ Σερβία ὅσο καὶ ἀπὸ ἄλλες χῶρες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς».
 Oρθόδοξος Τύπος, 4/10/2013

Ενορία εν δράσει…: «Λουγκουζί· Ένα ορθόδοξο χωριό γεννιέται στην Ουγκάντα»

Το «Ενοριακό Αρχονταρίκι» του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΟΡΙΑ
εν δράσει…», φιλοξενήθηκε ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης και δ. Ελένη Μαρκοπούλου με την ευκαιρία της 2ης αποστολής της Ιεράς Μονής «Παναγία η Χρυσοπηγή» στην Ουγκάντα.

Ο π. Εφραίμ και η Ελένη με τη βοήθεια φωτογραφιών μας αφηγήθηκαν το χρονικό της δίμηνης επίσκεψής τους στην ιεραποστολή.

«• Τον Ιούλιο του 2013 κατεβήκαμε στην Ουγκάντα μαζί με τέσσερις νέους τους: Ελένη Μαρκοπούλου, Σταυρούλα Λαμπίδη, Σταυρούλα Χαβατζόγλου και Χριστόδουλο Παπαφώτη, για να καταγράψουμε ανάγκες, προβλήματα, ιδέες και προοπτικές αλλά και να βοηθήσουμε όπως μπορούμε την Ιεραποστολή. Η κατάβασή μας ήταν επεισοδιακή αφού συνοδέψαμε σε βαλίτσες και κάργκο (φορτωτική) περίπου 1000 κιλά με ρούχα, παπούτσια, πολλά Εκκλησιαστικά είδη, ράσα, εικόνες, λιβάνι, καραμέλες, στολές ιερατικές. Μετά από αρκετή δυσκολία πήραμε τα πράγματα από το αεροδρόμιο.

• Την Κυριακή 7 Ιουλίου παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καμπάλας και πάσης Ουγκάντας κ. Ιωνά και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μπουρούντι και Ρουάντας κ. Ιννοκεντίου τοποθετήσαμε θεμέλιο λίθο στο χωριό Λουγκουζί για τη δημιουργία μιας καινούργιας ορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνος. Την ίδια μέρα λειτουργήσαμε μέσα στο χωριό τελώντας για πρώτη φορά τη θεία Λειτουργία στο χώρο αυτό.

• Από πέρυσι καλοκαίρι του 2012 είχαμε ¨τάξει¨ στα ξυπόλυτα παιδιά της Μπόμπο Κικιούσια, παπούτσια. Και επειδή πρέπει να κρατούμε τις υποσχέσεις μας, μεταφέροντάς τα με πολλές δυσκολίες δώσαμε σε ατμόσφαιρα ιδιαίτερης χαράς και συγκίνησης 450 ζευγάρια παπούτσια στα παιδιά την Τρίτη 11 Ιουλίου. Τα παπούτσια αυτά μάζεψαν οι Έλληνες σε μία πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα μας.

• Το Σάββατο 13 Ιουλίου βαπτίσαμε ανάμεσα στις μπανανιές και τα καφεόδεντρα 89 ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες και πολλά παιδιά!!!. Νονές τους, τα κορίτσια από την Ελλάδα.!! Την επόμενη μέρα λειτουργήσαμε στο χωριό και κοινώνησαν όλοι οι νεοφώτιστοι.

• Τις επόμενες ημέρες αρχίσαμε να μετράμε τη γη για την κατασκευή του ναού στο Λουγκουζί που θα περιλαμβάνει και ένα μικρό ιατρείο. Την προηγούμενη ημέρα βλέποντας την κοινότητα ανακαλύψαμε πως ο σχεδιασμένος ναός θα ήταν πολύ μικρός. Έτσι μεγαλώσαμε τα σχέδια. Μαζί βέβαια μεγάλωσε και ο προυπολογισμός!! Αλλά έχει ο Θεός.

• Οι ανάγκες στην Αφρική παρουσιάζονται γρήγορα και συχνά πρέπει να ανακαλύπτεις τους τρόπους για να επιτευχθεί το καλύτερο. Η καθημερινή συναναστροφή με τους ανθρώπους του χωριού φανερώνει τα πραγματικά προβλήματα. Τα συχνά χτυπήματα και ατυχήματα στο χωριό, τα τσιμπήματα από φίδια, η μαλάρια ακόμα και του τύφου που συναντήσαμε φανερώνουν τη δημιουργία ενός μικρού ιατρείου στο Λουγκουζί ως επιτακτική ανάγκη.

• Οι επόμενες ημέρες συνεχίστηκαν με αρκετή εργασία για την προετοιμασία της ιεραποστολής. Προσπαθώντας να αγοράσουμε εμείς τα οικοδομικά υλικά για να κατέβουν όσο το δυνατόν οι τιμές. Ακόμη αγοράσαμε ένα μικρό πουλμανάκι, το οποίο σε τρείς πολύ σοβαρές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ως ασθενοφόρο.

• Παράλληλα πραγματοποιήσαμε επισκέψεις σε διάφορες ιεραποστολές κάνοντας μικρές συναντήσεις με τους ιερείς και καταγράφοντας τις ανάγκες τους σε εκκλησιαστικά είδη. Με την αγάπη και την μεγάλη καρδιά των Ελλήνων που προετοίμασαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και κυρίως η ομάδα ιεροραπτικής της Ιεράς Μονής μας, αφήναμε Ιερατικές στολές για τους ιερείς, ράσα, αντεριά, λιβάνι, καρβουνάκια, εικόνες, Νάμα για τη Θεία Λειτουργία, Άγια ποτηροκαλύματα, μάκτρα, κορδέλες Ευαγγελίου, χιτώνες βαπτίσεως.

• Πολλές φορές δώσαμε σε έκτατες περιπτώσεις βοήθεια οικονομική από ατυχήματα κυρίως των παιδιών από κάρβουνα. Η ίδρυση άλλωστε του ιατρείου είναι κάτι που πολύ χαροποίησε τους κατοίκους του Λουγκουζί. Ακόμη ανάλογα με τις ανάγκες αφήναμε στις Ιεραποστολές, φάρμακα ,κυρίως παυσίπονα και αντιπυρετικά

• Το πρόγραμμα αναδοχής σπουδών για παιδιά από την Ουγκάντα συνεχίστηκε. Έτσι διευρύνοντας το περυσινό μας σχέδιο ο αριθμός των παιδιών που ανέλαβαν αντίστοιχες ελληνικές οικογένειες πληρώνοντας 150 το χρόνο, έφτασε από τα περυσινά 15 παιδιά φέτος στα 40!! Αξίζει να σημειώσουμε πως φέτος, συνεργάστηκαν αρκετές οικογένειες και ανέλαβαν από κοινού, την «υιοθεσία» ενός παιδιού. Συνέχεια

Αννα Βίσση και αντίστροφα σατανικά μηνύματα

σχόλιο Γ.Θ : Αυτοί και το σατανικό life style τους συνέβαλαν στο να γίνει αυτό το μίασμα η κοινωνία μας. Αυτούς έβλεπαν για πρότυπα οι νεοέλληνες και αυτούς δυστυχώς ακολουθούσαν. 

Άκου, και κρίνε μόνος σου αν είναι συνομωσιολογία.

Ερευνα περί των τραγουδιών της Αννας Βίσση τα οποία παρουσιάζουν αντίστροφα σατανικά μηνύματα. Τα τραγούδια είναι Αυπνίες και Τυφλή εμπιστοσύνη.Παρουσιάζονται τα σημεία αυτά με το πρόγραμμα audacity.

Λόγια σοφά …

Μερικά πράγματα ο Θεός τα σταματά.

Μερικά πράγματα τα πηγαίνει αργά και

μερικά πράγματα τα τρέχει.

Ο Θεός ξέρει και ο Θεός γνωρίζει

π.Ε. .

Γέροντας Παΐσιος: «Καὶ μόνον τὸ κεφάλι σου νὰ ἀκουμπήσεις σὲ μία εἰκόνα, θὰ βρείς παρηγοριὰ»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Γέροντος Παισίου Ἁγιορείτου- Λόγοι Ζ΄Περὶ Προσευχῆς» 
– Γέροντα, ὅταν εἶμαι στενοχωρημένη, πῶς θὰ βρῶ παρηγοριά;
– Νὰ καταφύγεις στὴν προσευχή. Καὶ μόνον τὸ κεφάλι σου νὰ ἀκουμπήσεις σὲ μία εἰκόνα, θὰ βρεις παρηγοριά. Κᾶνε τὸ κελλί σου σὰν ἐκκλησάκι μὲ εἰκόνες ποὺ σὲ ἀναπαύουν , καὶ θὰ δής, θὰ βρίσκεις μέσα σὲ αὐτὸ πολλὴ παρηγοριά.
– Μερικὲς φορές, Γέροντα, κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς ἀσπάζομαι τὶς εἰκόνες. Εἶναι σωστό;
– Σωστὸ εἶναι . Κανονικὰ ἔτσι πρέπει νὰ ἀσπαζόμαστε τὶς εἰκόνες: Νὰ ξεχειλίζει ἡ καρδιά μας ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστό, τὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους, καὶ νὰ πέφτουμε , νὰ προσκυνοῦμε τὶς ἅγιες εἰκόνες τους.
Μία χρονιὰ , στὶς 26 Μαρτίου , ποὺ γιορτάζουμε τὴν Σύναξη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ , προσευχόμουν ὄρθιος μπροστὰ στὶς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας. Γιὰ μία στιγμὴ βλέπω τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία νὰ κινοῦνται σὰν ζωντανοί! «Χριστέ μου, εἶπα, εὐλόγησε μέ». Καί, καθὼς ἔπεφτα νὰ προσκυνήσω, μία ἔντονη εὐωδία γέμισε τὸ κελλί. Μὲ ἐπίασε τρέλλα! Τὸ χαλάκι ποὺ εἶχα στρωμένο κάτω, ἂν καὶ ἦταν γεμάτο χῶμα, ἀκόμη καὶ αὐτὸ εὐωδίαζε. Ἔμεινα γονατιστὸς καὶ….


  ἀσπαζόμουν αὐτὸ τὸ χαλάκι. Τέτοια εὐωδία!


– Γέροντα, ὅταν προσεύχομαι, βοηθάει νὰ φέρω στὸν νοῦ μου τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ;


– Κοίταξε, ὅταν προσεύχεσαι μπροστὰ σὲ μία εἰκόνα, ἡ εἰκόνα βοηθάει, γιατί ἀπὸ τὴν εἰκόνα περνᾶς στὸ εἰκονιζόμενο πρόσωπο . Ὅταν ὅμως προσεύχεσαι νοερῶς καὶ εἶσαι σκυμμένη μὲ κλειστὰ τὰ μάτια, δὲν πρέπει νὰ φέρνης στὴν φαντασία σου εἰκόνες, γιατί μπορεῖ νὰ τὸ ἐκμεταλλευθῆ τὸ ταγκαλάκι καὶ νὰ σοὺ τὰ παρουσιάση σὰν ὁράματα, γιὰ νὰ σὲ πλανήση καὶ νὰ σοὺ κάνει κακό.


Ἰδίως ἡ εὐχὴ καλὰ εἶναι νὰ γίνεται μὲ καθαρὸ νοῦ, χωρὶς λογισμοὺς ἢ παραστάσεις, ἔστω κι ἂν αὐτὲς εἶναι εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ ἢ παραστάσεις ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, γιατί αὐτὸ εἶναι ἐπικίνδυνο, ἰδιαίτερα γιὰ ὅσους ἔχουν πολλὴ φαντασία καὶ ὑπερηφάνεια. Μόνον ὅταν ἔρχονται ρυπαροὶ ἢ βλάσφημοι λογισμοὶ , μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε παραστάσεις ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή. Ἡ καλύτερη ὅμως «παράσταση» εἶναι ἡ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητός μας καὶ τῆς ἀχαριστίας μας.