Κανών Παρακλητικός εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον υπέρ των αδίκως φυλακισθέντων

 
(Ποίημα Πρωτοπρεσβυτέρου το Οκουμενικο Θρόνου Στυλιανο Μακρ, Δρος Θ.)
Ελογήσαντος τοερέως, λέγομεν τν παρόντα ψαλμόν.
Κύριε, εσάκουσον τς προσευχς μου, νώτισαι τν δέησίν μου ν τληθεί Σου, εσάκουσόν μου ν τ δικαιοσύν Σου· κα μ εσέλθς ες κρίσιν μετ το δούλου Σου, τι ο δικαιωθήσεται νώπιόν Σου πς ζν. τι κατεδίωξεν χθρς τν ψυχήν μου, ταπείνωσεν ες γν τν ζωήν μου, κάθισέ με ν σκοτεινος, ς νεκρος αἰῶνος· κακηδίασεν π’ μ τ πνεμά μου, ν μοταράχθη καρδία μου. μνήσθην μερν ρχαίων, μελέτησα ν πσι τος ργοις Σου, ν ποιήμασι τν χειρν Σου μελέτων. Διεπέτασα πρς Σ τς χεράς μου, ψυχή μου ς γνυδρός Σοι. Ταχ εσάκουσόν μου, Κύριε, ξέλιπε τ πνεμά μου· μποστρέψς τ πρόσωπόν Σου π’ μο καμοιωθήσομαι τος καταβαίνουσιν ες λάκκον. κουστν ποίησόν μοι τ πρωΐ τλεός Σου, τι π Σολπισα· γνώρισόν μοι, Κύριε, δόν, ν πορεύσομαι, τι πρς Σρα τν ψυχήν μου· ξελο με κ τν χθρν μου, Κύριε· πρς σ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιεν τ θέλημά Σου, τι Σ ε Θεός μου· τ Πνεμά Σου τγαθν δηγήσει με ν γ εθεί. νεκεν τονόματός Σου, Κύριε, ζήσεις με· ν τ δικαιοσύν Σου ξάξεις κ θλίψεως τν ψυχήν μου· καν τλέει Σου ξολοθρεύσεις τος χθρούς μου· καπολες πάντας τος θλίβοντας τν ψυχήν μου, τι γ δολός Σού εμι.
Κα εθς ψάλλομεν.
χος δ΄.
Θες Κύριος καπέφανεν μν· ελογημένος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου.
Στίχος α΄.ξομολογεσθε τ Κυρί, καπικαλεσθε τνομα τγιον Ατο.
Θες Κύριος καπέφανεν μν· ελογημένος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου.
Στίχος β΄. Πάντα τθνη κύκλωσάν με, κα τνόματι Κυρίου μυνάμην ατούς.
Θες Κύριος καπέφανεν μν· ελογημένος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου.
Στίχος γ΄. Παρ Κυρίου γένετο ατη, καστι θαυμαστν φθαλμος μν.
Θες Κύριος καπέφανεν μν· ελογημένος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου.
χοςδ΄.ψωθεςντΣταυρ.
Τοδεκάστου Δικαστο γεγονυα, Μήτηρ συνήγορος γενο μοι Παρθένε, τ δικηφόρον κλήτευμα λαβόντι ποτέ, ν πλεκτάν κατηγόρων μου, κδοθν κασφάλισον, τν μν θωσιν, τ σνεπικλήτ, περασπίσει Δέσποινα Σεμνή, κα τν δυσφόρων, δεσμν μου τν νεσιν.
Δόξα. Κα νν. Θεοτοκίον.
Ο σιωπήσωμεν ποτ Θεοτόκε, τς δυναστείας σου λαλεν ονάξιοι, ε μ γρ σ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς μς ρρύσατο κ τοσούτων κινδύνων, τίς δ διεφύλαξεν ως νν λευθέρους; οκ ποστμεν Δέσποινα κ σο· σος γρ δούλους σώζεις εκ παντοίων δεινν.

Ετα λέγομεν τν παρόντα ψαλμόν.
λέησόν με, Θεός, κατ τ μέγα λεός Σου κα κατ τ πλθος τν οκτιρμν Σου ξάλειψον τνόμημά μου. π πλεον πλνόν με π τς νομίας μου καπ τς μαρτίας μου καθάρισόν με. τι τν νομίαν μου γ γινώσκω καμαρτία μου νώπιόν μού στι δι παντός. Σο μόνμαρτον κα τ πονηρν νώπιόν Σου ποίησα, πως ν δικαιωθς ν τος λόγοις Σου κα νικήσς ν τ κρίνεσθαί Σε. δο γρ ν νομίαις συνελήφθην καν μαρτίαις κίσσησέ με μήτηρ μου. δο γρ λήθειαν γάπησας· τδηλα κα τ κρύφια τς σοφίας Σου δήλωσάς μοι. αντιες με σσώπ κα καθαρισθήσομαι· πλυνες με καπρ χιόνα λευκανθήσομαι. κουτιες μοι γαλλίασιν κα εφροσύνην· γαλλιάσονται στέα τεταπεινωμένα. πόστρεψον τ πρόσωπόν Σου π τν μαρτιν μου κα πσας τς νομίας μου ξάλειψον. Καρδίαν καθαρν κτίσον ν μοί, Θεός, κα πνεμα εθς γκαίνισον ν τος γκάτοις μου. Μπορρίψς με π το προσώπου Σου κα τ Πνεμά Σου τγιον μντανέλς π’ μο. πόδος μοι τν γαλλίασιν το σωτηρίου Σου κα πνεύματι γεμονικ στήριξόν με. Διδάξω νόμους τς δούς Σου κασεβες π Σπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ξ αμάτων, Θεός, Θες τς σωτηρίας μου· γαλλιάσεται γλσσά μου τν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τ χείλη μου νοίξεις κα τ στόμα μου ναγγελε τν ανεσίν Σου. τι, εθέλησας θυσίαν, δωκα ν· λοκαυτώματα οκ εδοκήσεις. Θυσία τ Θε πνεμα συντετριμμένον· καρδίαν συντετριμμένην κα τεταπεινωμένην Θες οκ ξουδενώσει. γάθυνον, Κύριε, ν τ εδοκί Σου τν Σιν κα οκοδομηθήτω τ τείχη ερουσαλήμ. Τότε εδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ναφορν καλοκαυτώματα. Τότε νοίσουσιν π τ θυσιαστήριόν Σου μόσχους.
Ετα ψάλλομεν τν παρόντα κανόνα, οκροστιχίς:
ξάγαγε, Μτερ, κ φυλακς τν ψυχήν μου. Σ(τυλιανο) 
χος πλ. δ΄. δ α΄. γρν διοδεύσας.
Εργμένοις δίκως ν φυλακ, χραντε ς πάλαι, Υός σου κα Λυτρωτής, νεσιν δεσμν ταχ παράσχου, τ πρς Ατν κραταικεσί σου.
Ξηράναςσαρκόςμουτοςφθαλμούς, νκλαυθμκαστόν, γοερςσοναβο· Μνήσθητικμοτοταλαιπώρου, κατςερκτςμουγνλευθέρωσον.
γόρευσονΜτερεςδικαστο, δεκάστουΛόγου, βμαντωςτφοβερόν, πρτνδίκωςσυλληφθέντων, νασκευάζουσαψεδοςντίδικον.
Γυρόθενμουσίδηροςκακιγκλίς, κασκότοςςφίλοι, τςμονώσεωςτςμς·  λλγντοιαύτηςμεφιλίας, σπερκλειδοχοςλέουςπάλλαξον.
δ γ΄. Ορανίας ψδος.
ντιβόλει φέτιν, κα οκτιρμν Κύριον, πρ τν καταδικασθέντων, δίκως Δέσποινα, να ταχέως ατος, λευθερίας τ δρον, δι τς πρεσβείας σου, πσι δωρήσηται.
Γειτνιόντων μοι χλεύην, καβριστν γέλωτα, κα τν καγχασμν Θεοτόκε, συγκαταδίκων μου, συνηγορίας τς σς, ς καθελοσα δυνάμει, κουφισμν παράσχου μοι, τς δικαιώσεως.
δωλίου δολίου, κα πονηρς κρίσεως, δικαστν δίκων Παρθένε, κα εσαγγέλσεως, κακεντρεχος μυστικ, συναντιλήψει σου Κόρη, σζε τος μηδέποτε, παρανομήσαντας.
Μηνυτνμουμνις, εςφυλακνβαλεν, ομοιτνπιστόνσουοκέτην, τννυμνοντάσε, καννκατάδικος, πέλωνπροσφεύγωδικαίως, πρςτυμηγόρονσου, Δέσποιναφεσιν.
Δικαίωσον, τοςνερκτπαρανόμωςγκεκλειμένους, καθώουςδεσμταςΜτερατεπαγγέλτσου, πρκετνσουσυνηγορί.
πίβλεψον, νεμενείΠανύμνητεΘεοτόκε, πτνμνχαλεπντοσώματοςκάκωσιν, καασαιτςψυχςμουτλγος.
Ατησις κα τ Κάθισμα
χος β΄. Τνω ζητν.
Ες νόμου σαφς ρήσθησαν σάφειαν, μετήλλαξαν δε τ ψεδος ες λήθειαν, ομοντίδικοι, ν ερκτδεν με φέμενοι, λλ’ νταπόδος Δέσποινα ατος, τς πονηρίας ατν τν ντάμειψιν.
δ δ΄. Εσακήκοα Κύριε.
τεκοσα τν ρχοντα, τς δικαιοσύνης πιμελήθητι, περ τς νταποδόσεως, τοντως δικαίου τος κέταις σου.
Τνπαράνομονκράτησιν, κατνγκλεισμόνμουεςδεσμωτήριον, δινύπαρκταγκλήματα, λσονγαθχειρνδίκσου.
φετεοντμψυχον, καλιτροδίκωννεπίδικος, πέλειςΔέσποιναναίρεσις, κατνποδίκωνπεράσπισις.
ξονδύσθλαστονλυσιν, ξιοπενθτεκαπαράκλητον, τοδεσμώτουδεομένουσου, παύουσατνθλίψινμουΠανύμνητε.
δ ε΄. Φώτισον μς.
λεος Χριστο, καθειργμένοις ς ερυτος, θείας συγγνώμης κρήνη κα τς χαρς, πηγκπόρισον πσι, Νύμφη νύμφευτε.
Κλαίω μαυτόν, τος δεσμος λοφυρόμενος· π μακρόθεν στησαν ο γνωστοί· οδες πλησίον μου πλν σου, Θεομακάριστε.
Φίλτρμητρικ, τοςθώουςπισύναξον, σπερρνιςνοσσίαταυτς, πτςπτέρυγαςΜτερ, τςπροστασίαςσου.
ποπτον φυγς, ς με πάλαι τιάσαντο, εαγγελίου φυγάδες τν ντολν, π τν σν εσπλαχνίαν, Κόρη κατέφυγον.
δ στ΄. Τν δέησιν.
Λιμώττοντας, τος πεινντας χόρτασον, τν Χριστο δικαιοσύνην καῥῶσιν, δίδου τν λύτρωσιν κδεχομένοις, κπ τν σν δικηφόρον λπίζουσι, χερα τν τίνουσαν γνή, τος νόμως ατος κδικάσαντας.
κύρωσον, ψευδολόγωνλεγχον, τννόμιμονκαδικονκρίσιν, τνπιόρκωνκριτνμουνστάσει, νεπικλήττσειπάρθενε, ναΣεμνκσκοτεινς, καστενςφυλακςξαγάγςμε.
Κακούργημα, κανοσιούργημα, ποινατόρωνδικαστνΘεοτόκε, καταδίκηθώωνκαθάπερ, πΠιλάτουΣταυροτκατάκριμα, λλνταπόδωμαατος, ποιναατοτόκουσουνέμεσις.
τοίμασαν, κατμοκαθείρξεως, τκάνθινονΠανάμωμεστέφος, μφίεσάνμετνχλεύηνςχλαναν, καψευδομάρτυραςπλείστουςκάλεσαν, σδγενομοιβοηθός, καφρουράμουτςπερασπίσεως.
Δικαίωσον, τοςνερκτπαρανόμωςγκεκλειμένους, καθώουςδεσμταςΜτερατεπαγγέλτσου, πρκετνσουσυνηγορί.
χραντε, διλόγουτνΛόγοννερμηνεύτως, πσχάτωντνμερντεκοσακέτευε, ςχουσαμητρικνπαῤῥησίαν.
Ατησις κα τ Κοντάκιον
χος β΄. Τος τν αμάτων σου.
ναγομένου μο οχ ερέθησαν, παρανομίας τινς τ πειστήρια, λλ’ ε καθον ώρων με, ο δικασταν ερκτ με συνέκλεισαν, τν κράζοντα· Σσόν με Θεόνυμφε.
Τ α΄ ντίφωνον το δ΄ χου κα τ Προκείμενον·
Μνησθήσομαι τονόματός σου ν πάσ γενε κα γενε. (3 φορές)
Στίχος.κουσον, θύγατερ, καδε κα κλνον τ ος σου καπιλάθου το λαο σου κα το οκου το πατρός σου καπιθυμήσει βασιλες το κάλλους σου.
  
Εαγγέλιον (Λουκ. 1, 39-56)
Τ καιρκείν, ναστσα Μαριάμ πορεύθη ες τν ρεινν μετ σπουδς, ες πόλιν ούδα, κα εσλθεν ες τν οκον Ζαχαρίου κασπάσατο τν λισάβετ. Καγένετο, ς κουσεν λισάβετ τν σπασμν τς Μαρίας, σκίρτησε τ βρέφος ν τ κοιλί ατς καπλήσθη Πνεύματος γίου λισάβετ κανεφώνησε φων μεγάλ κα επεν· Ελογημένη σν γυναιξ κα ελογημένος καρπς τς κοιλίας σου· Κα πόθεν μοι τοτο, να λθ μήτηρ το Κυρίου μου πρός με· δο γάρ, ς γένετο φων τοσπασμο σου ες ττά μου, σκίρτησεν ν γαλλιάσει τ βρέφος ν τ κοιλί μου· Κα μακαρία πιστεύσασα τι σται τελείωσις τος λελαλημένοις ατ παρ Κυρίου. Κα επε Μαριάμ· Μεγαλύνει ψυχή μου τν Κύριον καγαλλίασε τ πνεμά μου π τ Θε τ Σωτρί μου, τι πέβλεψεν π τν ταπείνωσιν τς δούλης Ατο· δο γρ π το νν μακαριοσί με πσαι α γενεαί, τι ποίησέ μοι μεγαλεα δυνατς καγιον τνομα Ατο. μεινε δ Μαριμ σν ατσε μνας τρες καπέστρεψεν ες τν οκον ατς.
Δόξα.
Πάτερ Λόγε Πνεμα, Τρις ν Μονάδι, ξάλειψον τ πλήθη, τν μν γκλημάτων.
Κα νν.
Τας τς Θεοτόκου, πρεσβείαις λεμον, ξάλειψον τ πλήθη, τν μν γκλημάτων.
Ετα τ παρν τροπάριον.
 Στίχος.λέησόν με, Θεός, κατ τ μέγα λεός Σου κα κατ τ πλθος τν οκτιρμν Σου ξάλειψον τνόμημά μου.
 χος  πλ. β΄. λην ποθέμενοι.
Μ καταπιστεύσς με, δεσμωτν Παραμυθία, Παναγία Δέσποινα, λλ δέξαι δέησιν τοκέτου σου, θλψις γρ χει με, φέρειν ο δύναμαι, τς καθείρξεως τ δέσμια, κα τς λύσεις μου, κα τν μηνυτν μου τ πρόδηλα, χαλκεύματα κα δόλια, κατ τς ζως μου βουλεύματα· Δέσποινα το κόσμου, λπς κα προστασία τν πιστν, μή μου παρίδς τν δέησιν· τ συμφέρον ποίησον.
Σσον, Θεός, τν λαόν Σου.
λέει κα οκτιρμος.
δ ζ΄. Οκ τς ουδαίας.
Συσσεισμ σαλευθναι, τ θεμέλια Κόρη δεσμωτηρίου παθν, ς ν διανοιχθσιν, α θύραι παραχρμα, καρδιν καθικέτευε, τν τν πατέρων μν, Θεόν τε κα Υόν σου.
Τιμωρς μέρα, πελθέτω Κυρίου φοβερν πυρί, τος κρίνοντας κρινοντι, μ τν δικαίαν κρίσιν, κα δικάσοντι Δέσποινα, τος δικαστάς μου ποτέ, Παρθένε γινομένους.
Χριστο δεομένη, μνηστίαν κα χάριν τοπονεμαι πιστος, κάστου τν δεσμίων, γν Παρθενομτορ, τ συμφέρον ξαίτησαι, σα γρ θέλεις σαφς, δύνασαι το ποισαι.
Νηπενθ με κα πάλιν, ο οκεοι κα φίλοι δέτωσάν με Σεμνή, κα τς φρικτς ερκτς μου, ποσν γαλλομένοις, ξερχόμενον Δέσποινα, κα σο φωνχηρ, θερμς εχαριστοντα.
δ η΄. Τν Βασιλέα.
Ψαλμος καμνοις, κα προσευχας τν δεσμίων, φυλακα κατασείονται πσαι, ήγνυσι γρ τείχη, γν τνομά σου.
λάκτησάν με, τς ψευδορκίας ο κύνες, λλ’ γ τς καρδίας μου στύλον, τν σν Θεοτόκε, πρεισα πρεσβείαν.
Χρεν μνεν σε, τι χρεν παραγράφεις, πλθος χραντε δυσαποδότων , δωρεν κα πάντας, λυτρο χρεωφειλέτας.
γγισαν θλίψεις, λασαν λγη τ σμα, κησάν μου λύσεις τς χερας, λλ’ ς Πέτρον πάλαι, σσόν με Θεοτόκε.
δ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.
Νοήματα θανάτου, ατοβούλου πάντ, κολαστικο καπέλπιδος κα πονηρο, τν δεσμωτν ποσόβησον Παναμώμητε.
Μ παύσ δεομένη, πρ τν δίκως, ν φυλακας γκλεισθέντων Παρθένε γνή, κα τς κείνων μέσου ποδεσμεύσεως.
Οκ στι μοι τοίμη, πρς πολογίαν, βορβορώδης ψυχή μου διόπερ Σεμνή, τν τς μς μετανοίας χρόνον παράτεινον.
Δόξα.
π τν προστασίαν, τν σν καταφεύγω, ντιδίκων δίκων σαγήνλούς· μ ον Παρθένε ζωγρίαν, γκαταλίπς με.
Κα νν.
Συνήγορος γενο μοι, ες σχάτην ραν, τς τελικς νακρίσεως πάντων γνή, κα αωνίου με ῥῦσαι τς κατακρίσεως.
ξιόν στιν ς ληθς κα τ παρόντα μεγαλυνάρια
Χαρε πίκλησις δεσμωτν· χαρε τν δικαίων, προστάτις κα βοηθός· χαρε ποδίκων, θερμ συνηγορία· λπς δικουμένων, χαρε Πανάχραντε.
Τς φωνς εσάκουσον τν πιστν, τν κδεχομένων, κεσίαν σου πρς Χριστόν, τν Δικαιοκρίτην, πρ τν δικαζόντων, κα τν δικαζομένων, χραντε Δέσποινα.
ς καρδίαν δεσμος γαθή, χείρωτος πνεμα, κανάλωτος τν ψυχήν, πρς σ καταφεύγων, προσπίπτω τος ποσί σου, ατούμενος σαρκός μου, δεσμν πάλλαξιν.
Δόλ κα πλεκτάν δικαστικ, πεδίκασάν μοι, κακοπάθειαν κα κλαυθμόν, σ δ μεταβάλλεις, τατα ες θυμηδίαν, ατεπαγγέλτ Κόρη, παραμυθία σου.
Πσαι τν γγέλων α στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, ποστόλων δωδεκάς, ογιοι πάντες, μετ τς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, ες τ σωθναι μς.
Νν πολύεις, τ Τρισάγιον κα τ παρόντα πολυτίκια.
λέησον μς, Κύριε λέησον μς, πάσης γρ πολογίας ποροντες, ταύτην Σοι τν κεσίαν ς Δεσπότ, ομαρτωλο προσφέρομεν· λέησον μς.
Δόξα.
Κύριε λέησον μς, π Σο γρ πεποίθαμεν, μργισθς μν σφόδρα, μηδ μνησθς τν νομιν μν, λλ’ πίβλεψον κα νν ς εσπλαχνος, κα λύτρωσαι μς κ τν χθρν μν, Σ γρ ε Θες μν, καμες λαός Σου, πάντες ργα χειρν Σου, κα τνομά Σου πικεκλήμεθα.
Κα νν.
Τν εσπλαχνίας τν πύλην νοιξον μν, ελογημένη Θεοτόκε. λπίζοντες ες σέ, μστοχήσαιμεν· υσθείημεν δι σο τν περιστάσεων· Σ γρ ε σωτηρία το γένους τν χριστιανν.
Ετα κτενς καν τπολύσει τ παρόν
χος  β΄. τε κ το ξύλου.
δε τν ταπείνωσιν γνή, τν ν φυλακας γκλεισθέντων, νπερ κάστου ταχύ, χραντε πέργασαι, τπελεύθερον, φετν γρ κρότητα, τεκοσα σπόρως, Λόγον τν Φιλάνθρωπον, πσιν τν φεσιν, δίδως δωρεν κα δωσμώταις, λύσιν τν λύσων παρέχεις, λκαι πρεσβεί σου πρς Κύριον.
Δέσποινα πρόσδεξαι, τς δεήσεις τν δούλων σου, κα λύτρωσαι μς, π πάσης νάγκης κα θλίψεως.
Τν πσαν λπίδα μου, ες σνατίθημι, Μτερ το Θεο, φύλαξόν με πό τν σκέπην σου.
Δι’ εχν τν γίων πατέρων μν,  Κύριε ησο Χριστ Θεός, λέησον μς.
σμένως τμνήσαντι σ Μτερ Θεοτόκε
χρυσον ντίδος τάλαντον τ τς μνογραφίας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s