Τό Ἅγιο Δωδεκαήμερο

Μέ­χρι τά μέ­σα τοῦ 4ου αἰ­ώ­να ἡ Ἐκ­κλη­σί­α ἑ­όρ­τα­ζε μα­ζί τή Γέν­νη­ση καί τήν Βά­πτι­ση τοῦ Χρι­στοῦ στίς 6 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου, μέ τό ὄ­νο­μα Ἐ­πι­φά­νεια. Στό τέ­λος τοῦ 4ου αἰ­ώ­να (386 μ.Χ.) πρῶ­τος ὁ ἅ­γιος Ἰ­ω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος μι­λᾶ γιά τά Χρι­στού­γεν­να, χα­ρα­κτη­ρί­ζον­τάς τα ὡς «μη­τρό­πο­λιν πα­σῶν τῶν ἑ­ορ­τῶν» καί ἀ­να­φέ­ρει ὅ­τι ἀ­πό τό 376 μ.Χ. ἔ­γι­νε γνω­στή αὐ­τή ἡ ἑ­ορ­τή ξε­χω­ρι­στά στίς Ἐκ­κλη­σί­ες τῆς Ἀ­να­το­λῆς.
Ἔ­τσι δι­α­μορ­φώ­θη­κε τό «Δω­δε­κα­ή­με­ρο», δη­λα­δή τό χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα ἀ­πό ­τίς 25 Δε­κεμ­βρί­ου ἕ­ως τήν 6η Ἰ­α­νου­α­ρί­ου, κα­τά τό ὁ­ποῖ­ο ἑ­ορ­τά­ζου­με τά Χρι­στού­γεν­να (25 Δεκ.­), τήν Πε­ρι­το­μή (1 Ἰ­αν.) καί τήν Βά­πτι­ση (6 Ἰ­αν.)

Πα­ρα­μο­νή Χρι­στου­γέν­νων ἤ Με­γά­λες Ὧ­ρες Χρι­στου­γέν­νων
Σύμ­φω­να μέ τό τυ­πι­κό τῶν ἀ­κο­λου­θι­ῶν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, ἄν ἡ πα­ρα­μο­νή τῶν Χρι­στου­γέν­νων τύ­χει Σάβ­βα­το ἤ Κυ­ρια­κή, ἡ Ἀ­κο­λου­θί­α τῶν Με­γά­λων Ὡ­ρῶν ψάλ­λε­ται τήν Πα­ρα­σκευ­ή.
Οἱ «Ὧ­ρες» εἶ­ναι ἀ­κο­λου­θί­ες τῆς Ἐ­κκλη­σί­ας μας, πού ψάλ­λον­ται σέ συγ­κε­κρι­μέ­νες ὧ­ρες τῆς ἡ­μέ­ρας (γι’ αὐ­τό λέ­γον­ται καί Ὧ­ρες), σύμ­φω­να μέ τόν βυ­ζαν­τι­νό τρό­πο με­τρή­σε­ως τοῦ χρό­νου, πού ἀν­τι­στοι­χεῖ ὡς ἑ­ξῆς: Πρώ­τη(Α) Ὥ­ρα: πε­ρί­που 6-7 τό πρω­ί, Τρί­τη(Γ): 9 τό πρω­ί, Ἕ­κτη(ΣΤ): 12 τό με­ση­μέ­ρι, Ἐ­νά­τη(Θ): 3 τό ἀ­πό­γευ­μα. Κά­θε ὥ­ρα ἔ­χει τό θέ­μα της: Α΄: τό φῶς τῆς ἡ­μέ­ρας καί τό φῶς τοῦ Χρι­στοῦ, Γ΄: κά­θο­δος τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος(Πεν­τη­κο­στή), ΣΤ΄: ὥ­ρα Σταύ­ρω­σης τοῦ Κυ­ρί­ου, Θ΄: ὥ­ρα θα­νά­του τοῦ Κυ­ρί­ου. Πε­ρι­λαμ­βά­νουν κα­θη­με­ρι­νά: τρεῖς ψαλ­μούς, ἕ­να τρο­πά­ριο μέ θε­ο­το­κί­ο, προ­κεί­με­νο ὥ­ρας, τρι­σά­γιο, τρο­πά­ρια καί μιά εὐ­χή σχε­τι­κή μέ τό θέ­μα. Ψάλ­λον­ται βα­σι­κά στά μο­να­στή­ρια. Στίς με­γά­λες γι­ορ­τές (Μ. Πα­ρα­σκευ­ή, Χρι­στού­γεν­να, Θε­ο­φά­νεια) ἀλ­λά­ζουν ἐν­τε­λῶς μορ­φή καί ἐ­πι­μη­κύ­νον­ται. Συνέχεια

Μία » προφητεία» για τα πετρέλαια του Αιγαίου και τα ελληνοτουρκικά από το 1987!

Πέρασαν 24 χρόνια από τότε!Στα πρακτικά της Βουλής αποδεικνύεται η γνώση της ύπαρξης πετρελαίου στην ΕλλάδαΣτα πρακτικά της Βουλής αποδεικνύεται η γνώση της ύπαρξης πετρελαίου στην Ελλάδα.

Tο γιατί είναι εδώ το ΔΝΤ, το ποιος το έφερε, και το γιατί το έφερε, κάποιοι από εμάς το γνωρίζουμε, ωστόσο καλό είναι να το μάθουν και όσοι δεν το γνωρίζουν. Στα πρακτικά της βουλής, που ακολουθούν και που αφορούν τη συνεδρίαση που έλαβε μέρος στις 6 Απριλίου 1987, είναι δυνατόν να διαβάσει κανείς το πόσο καλά γνώριζαν οι Ελληνικές κυβερνήσεις την ύπαρξη του Αιγαιακού Ελληνικού πετρελαίου, αλλά και τι φοβήθηκαν και δεν προχώρησαν στην άντλησή του.

Μπορεί η συνεδρίαση να έγινε… το 1987, αλλά είναι σαν να έγινε -κυριολεκτικά- χθες.Όποιος το διαβάσει θα το πάρει στη κυριολεξία για προφητεία. Και όμως, ήταν η γνώση που μέχρι σήμερα επιμελώς έκρυβε το Ελληνικό πολιτικό κατεστημένο από τους πολίτες της χώρας. Μάλιστα, εγκληματικά φερόμενο, το ίδιο κατεστημένο, σήμερα πριμοδοτεί την άλωση της χώρας και την παράδοση κάθε εθνικού και δημόσιου πλούτου στα χέρια τρίτων.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε το κείμενο μέχρι τέλους. Ειδικά το τέλος!

Συνέχεια

Χωρούν γεγονότα ενός αιώνα μέσα σε ένα 10λεπτο βίντεο;

Ένα εντυπωσιακό βίντεο-χρονικό, με ορισμένα από τα σημαντικότερα γεγονότα των τελευταίων 100 ετών (1911-2011) δημιούργησε ένας χρήστης του διαδικτύου και το ανάρτησε στο YouTube με μεγάλη επιτυχία, όποιες κι αν είναι οι ενστάσεις για σημαντικά γεγονότα που έχουν παραλειφθεί – πιθανότατα όχι εκ προθέσεως…

Απολαύστε το!

«Θά σάς ρίξουν παρά πολύ· θά σάς ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, αλλά δέν θά προλάβουν …

Είπε ο Πατροκοσμάς :

«Θά σάς ρίξουν παρά πολύ (τα » πακέτα» ,  τα δάνεια)·

Θά σάς ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, αλλά δέν θά προλάβουν».

Διαβάζουμε από συνέντευξη του κ. Ταμβακάκη, διεθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας της Ελλάδος :

– Ποιος θα κέρδιζε από τη χρεοκοπία και την επιστροφή στη δραχμή;
– Ολοι εκείνοι που προσδοκούν να αγοράσουν την Ελλάδα ή κομμάτια της έναντι πινακίου φακής. Οσοι έχουν κλέψει το Δημόσιο και ελπίζουν ότι με την καταστροφή θα αποφύγουν την τιμωρία. Οσοι πήραν δάνεια και τα ιδιοποιήθηκαν, προσδοκώντας ότι με μια καταστροφή ουδείς θα πληρώνει, άρα και αυτοί θα είναι μέσα στους πολλούς. Θα κέρδιζαν, δηλαδή, οι απατεώνες και οι καιροσκόποι. Φοβούμαι, όμως, ότι το κόστος δεν θα είναι μόνο στενά οικονομικό. Θα είναι κοινωνικό και πολιτικό, με συνέπειες στη δομή της ελληνικής κοινωνίας και, ίσως, και στην εξέλιξη των εθνικών μας θεμάτων.

Πηγή : http://www.dailynews24.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=7030:tamvakakis-back-in-penny-helps-the-crooks-and-opportunists

Η προφητεία ενδεχομένως επαληθευθεί σε δύο επίπεδα :

α) δεν θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους οι δανειστές της χώρας μας

και…

β) δεν θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους ελληνικές τράπεζες από τους δανειζόμενους Έλληνες…

Η «καταστροφή» είναι δεδομένη όπως και αν την εννοεί ο καθένας.

Μήπως όμως είναι η σωτηρία για τον ελληνικό λαό;

Είπε ο σοφός συνταξιούχος δάσκαλος :

«αυτό που φοβόμαστε μην έρθει, θα ‘ρθεί και θα είναι για το καλό μας!»