Πριν αποφασίσετε για το ποιός φταίει για όλα , διαβάστε τo…

Έκθεση από μαθητή του δημοτικού με θέμα:»Τι να ζητήσω από το θεό».

«Θεέ μου, απόψε σου ζητάω κάτι που το θέλω πάρα πολύ. Θέλω να…
με κάνεις τηλεόραση!

Θέλω να πάρω τη θέση της τηλεόρασης που είναι στο σπίτι μου. Να έχω το δικό μου χώρο. Να έχω την οικογένειά μου γύρω από μένα. Συνέχεια

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΚ ΚΑΠΟΥΑΣ ΤΟΥ ΕΞ ΑΓΑΡΗΝΩΝ, Οὗ ἡ μνήμη Αὐγούστου ιη΄ (18).

Συναξάριον.

Ο

ὗτος  ὁ μακάριος  νέος ἀθλητής τοῦ Σωτῆρος Μωαμεθανός ἦν ἐκ γένους ᾿Αγαρηνῶν, Σαΐμ καλούμενος καί υἱός τυγχάνων τοῦ ἐν Καπούᾳ τῆς ἐπισκοπῆς Φαναρίου Θεσσαλίας τοπικοῦ ἡγεμόνος (μπέη). Θελχθείς ὃμως ὑπό τοῦ Χριστοῦ, ὃτι καθαράν εἶχεν τήν καρδίαν, ἐμυήθη εἰς τά τῆς ὀρθοδόξου πίστεως δόγματα παρά τινος λογίου μοναχοῦ  τῆς ἐν Καπούᾳ κειμένης ῾Ιερᾶς Μονῆς τοῦ ῾Αγίου ῾Ιεράρχου Νικολάου. Βαπτισθείς δέ ἐν τῇ μονῇ ὠνομάσθη Κωνσταντῖνος. Μαθών δέ ὁ πατήρ τήν μεταβολήν τοῦ υἱοῦ καί τήν εἰς τό στρατόπεδον τοῦ Χριστοῦ αὐτομόλησιν αὐτοῦ, ὠργίσθη καί διέταξεν τοῦ μέν υἱοῦ τήν σύλληψιν, τῶν δέ μοναστῶν τόν θάνατον. ᾿Εκεῖνοι διέφυγον ἐν ταῖς Μοναῖς τῶν ῾Αγίων Μετεώρων, ἀλλ’ ἡ Μονή  αὐτῶν ἐδέχθη τήν ὀργήν τοῦ ἀπίστου πυρποληθεῖσα. ῾Ο Κωνσταντῖνος συλληφθείς καί προσαχθείς ἐνώπιον τοῦ αὐθέντου πατρός ἀπέρριπτεν τάς παρακλήσεις καί ἀπειλάς αὐτοῦ, ἀρνούμενος τήν ἐπάνοδον εἰς τήν προτέραν πλάνην καί δυσσέβειαν. ῾Ο τύραννος, χρησάμενος παντί μέσῳ και μεθοδείᾳ, οὐκ ἠδυνήθη κάμψαι τήν σταθεράν τοῦ υἱοῦ πίστιν. ᾿Οργισθείς σφόδρα ἐνέκλεισεν αὐτόν ἐν φοβερᾷ εἱρκτῇ, ἔνθα ὁ μάρτυς παρέμενεν προσευχόμενος, ἐρωτώμενος δέ ἀπήντα· «Οὔποτε ἐμόν Χριστόν ἀρνηθήσομαι ὃ,τι ἄν μοι ποιήσητε· τίνα φοβηθήσομαι ὃτι πάρεστι καί ἐνισχύει με». Μαθών δέ ὁ αὐθέντης πατήρ τήν θαυμασίαν ὡς ἀληθῶς τοῦ υἱοῦ ὁμολογίαν, καταισχυνθείς ὠργίσθη ἔτι πλέον. ᾿Ενετείλατο δέ τῇ φρουρᾷ ὃπως βασανίσωσι τόν μάρτυρα παντοίοις αἰκισμοῖς. ᾿Αρνούμενος οὗτος καί ἐμμένων ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ πίστει, διέταξεν ἔτι και ἔτι σκληρωτέρας τιμωρίας, ἃς ὁ μακάριος μετά χαρᾶς προσεδέχετο. Εἰς τήν ἀπειλήν δέ τοῦ θανάτου, ὃν διέταξεν ὁ πατήρ, ἀντέλεγεν· «Οὐδείς δύναται χωρίσαι με ἀπό Χριστοῦ, ὃν ὑπεραγαπῶ, ἐκδεχόμενος καί τόν θάνατον ὑπέρ αὐτοῦ.»  Εἶτα τῇ διαταγῇ τοῦ ἐκμανέντος τυράννου ὁ μάρτυς ὡδηγήθη εἰς τήν ἑτοιμασθεῖσαν ἐν τῷ  μεγάλῳ πλατάνῳ τῆς πλατείας ἀγχόνην (ἔνθα σήμερον τό κοινοτικόν κατάστημα) ἳνα δεχθῇ τόν ὑπέρ Χριστοῦ θάνατον. ῎Ω τοῦ παραδόξου ὃμως θαύματος, τρίς διερράγη ὁ βρόγχος καί κατεπλάγησαν αἱ τῶν πιστῶν καί τῶν ἀντικειμένων τάξεις. Νεωτέρᾳ δέ διαταγῇ τοῦ πατρός ὁ γενναῖος μάρτυς ἀφόβως προσεδέξατο τόν διά ξίφους καί ἐκτομῇ τῆς κεφαλῆς θάνατον τῇ 18ῃ Αὐγούστου  ἐν ἔτει 1610.

Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις, Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. ᾿Αμήν. Συνέχεια