Μοναχός (ο γ. Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός) χαμογέλασε 45 λεπτά μετά το θάνατό του!

Πιστεύω πως τα λόγια είναι φτωχά όταν πρέπει να περιγράψουν ένα τέτοιο γεγονός. Οι φωτογραφίες του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού μιλούν από μόνες τους. Ο γέροντας εκοιμήθη τα χαράματα στις 1.7.2009 καταπονημένος σωματικά από μία λοίμωξη.
 Πριν αφήσει την μακάρια ψυχή του στα χέρια του δημιουργού έκανε τον σταυρό του και παρέδωσε το πνεύμα του. Συνέχεια

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΣΑΡΗΣ: Ο ΔΙΑΒΟΗΤΟΣ ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΑΧΟΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!

«…λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ». Κατά Ματθαίον,21:31.

Έβαψε τα χέρια του με αίμα αθώων πολιτών και αστυνομικών, κατάφερε να διασύρει και να «αποκεφαλίσει» την Ελληνική Αστυνομία διαφεύγοντας από συλλήψεις και διαπράττοντας σωρεία κακουργηματικών πράξεων και σήμερα δηλώνει έτοιμος να αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό ελπίζοντας πως -όταν και αν αποφυλακιστεί- θα γίνει μοναχός στο Αγιο Ορος… Συνέχεια

OΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ (t2006)
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν 5η Ὁμιλία του στὸν προφ. Δανιὴλ τῆς 15-11-1981)

.     Νὰ ξέρετε, παιδιά, ὅτι Οκουμενισμς εναι τελευταος πρόδρομος το ντιχρίστου· διότι ὅταν θὰ γίνῃ μία ἰσοπέδωσις θρησκευτικὴ καὶ πολιτική, κυβερνητική, καὶ θὰ ὑπάρξη ἕνας μόνον ποὺ θὰ κυβερνήση τὸν κόσμον, αὐτὸς ὁ ἕνας κατὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς Πατέρες -ἔρχονται δὲ τὰ Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιὼν πλάϊ νὰ μᾶς τὸ ποῦν, ποὺ εἶναι τελείως ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Γραφήν, εἶναι προϊόντα τῶν Ἑβραίων-, αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ Ἀντίχριστος. Ἔτσι ὁ Οἰκουμενισμός, χωρὶς περιστροφές, χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους θεολόγους τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως ἀπὸ τὸν μακαρίτην τὸν πατέρα Ἰουστίνο Πόποβιτς, Σέρβο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλους ἐπιφανεῖς θεολόγους Ὀρθοδόξους, ἀντίχριστον σύστημα, ὁ Οἰκουμενισμός! … Χωρὶς δηλαδὴ περιστροφές.
.   Ἔτσι ἐδῶ ὁ Ναβουχοδονόσορ θέλει νὰ δημιουργήση ἕνα θρησκευτικὸν Οἰκουμενισμόν. Δηλαδὴ βλέπει κανένας ὅτι ο ρίζες πραγμάτων πο πιχειρονται στν ποχή μας δν εναι καινούργιες, εναι παλιές, εναι πολ βαθειές, νήκουν μέσα στν στορία. Ἀλλὰ ὁ Ναβουχοδονόσορ ἤθελε νὰ ἐπιτύχη καὶ κάτι ἄλλο· ἤθελε νὰ ἐπιτύχη μίαν ἐθνικὴ ἑνότητα· καὶ αὐτὴ ἡ ἐθνικὴ ἑνότητα ἦταν, ἂν ὅλοι οἱ λαοί, οἱ ὑπὸ κατοχὴν λαοί, ἐλάτρευαν τὸν θεὸν Μαρδοὺχ … Συνέχεια

Ἡ συνείδηση

Ἅγιος Ἰγνάτιος Brianchaninov

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ εἶναι ἡ αἴσθηση τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου, αἴσθηση λεπτὴ καὶ φωτεινή, ποὺ ξεχωρίζει τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό.

Ἡ αἴσθηση αὐτὴ ξεχωρίζει τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακὸ πιὸ καθαρὰ ἀπ’ ὅσο ὁ νοῦς. Πιὸ δύσκολο εἶναι νὰ παραπλανήσει κανεὶς τὴ συνείδηση παρὰ τὸν νοῦ. Καὶ τὸν πλανεμένο νοῦ, ποὺ τὸν ὑποστηρίζει τὸ φιλάμαρτο θέλημα, γιὰ πολὺν καιρὸ τὸν ἀντιμάχεται ἡ συνείδηση.

Ἡ συνείδηση εἶναι ὁ φυσικὸς νόμος(1). Ἡ συνείδηση χειραγωγοῦσε τὸν ἄνθρωπο πρὶν τοῦ δοθεῖ ὁ γραπτὸς νόμος. Ἡ μεταπτωτικὴ ἀνθρωπότητα βαθμιαῖα οἰκειώθηκε ἕναν λαθεμένο τρόπο σκέψεως γιὰ τὸν Θεό, τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό. Ἡ λαθεμένη σκέψη ἐπηρέασε, φυσικά, καὶ τὴ συνείδηση. Ἔτσι, ὁ γραπτὸς νόμος ἀποτέλεσε ἀναγκαιότητα γιὰ τὴ χειραγώγηση τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἀληθινὴ θεογνωσία καὶ τὴ θεοφιλή διαγωγή. Συνέχεια