Μέχρι πού φτάνει η αγάπη! Ὁ Νικόλας ὁ Μπούκης. Διαβάστε μία ωφέλιμη ιστορία ενός απατημένου αλλά αγίου συζύγου.

«… Τοῦτο µοῦ ἐνθύµισε µίαν ἄλλην κορασίδα, τὴν Κοῦλαν (Ἀγγελικήν) τοῦ φίλου µου Νικόλα τοῦ Μπούκη. Ἁπλοῦς µανάβης, ἤ ὀπωροπώλης, ἦτον ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ εἶχε λάβει θεόθεν διὰ τὴν φιλοξενίαν του τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἀβραάµ. Συνέχεια

Τα «μη» και τα «πρέπει» των πασχαλινών αγορών

Πρακτικές συμβουλές και υποδείξεις προς τους καταναλωτές δίνει το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών, προκειμένου να γνωρίζουν τι να αγοράζουν και τι να αποφεύγουν εν όψει Πάσχα.

Προμήθεια τροφίμων

– Να αγοράζουν από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς. Οι αγορές τροφίμων από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές ή από δήθεν παραγωγούς, θα πρέπει να αποφεύγονται συστηματικά, διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και να προκαλέσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στην υγεία του. Συνέχεια

Γέροντας Πορφύριος περί ενότητος και αγάπης

«Όταν ξεχωρίζομε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Aληθινοί χριστιανοί είμαστε, όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Xριστού, της Eκκλησίας, με μία συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Xριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Eκκλησία Tου με το αίσθημα του ενός. Γι’ αυτό ο Xριστός προσεύχεται στον Πατέρα Tου λέγοντας, «ἵνα  ὦσιν ἓν». Tο λέει και το ξαναλέει κι οι Απόστολοι παντού το τονίζουν. Aυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Eκκλησία. Eκεί βρίσκεται το μυστήριο, να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος ἐν Θεῷ».

«Όλους τους πιστούς οφείλομε να τους βλέπομε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Xριστός. Και να έχομε για τον καθένα τέτοια αγάπη, ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσομε για χάρη του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλομε να μη λέμε, ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Kι αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν· μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Kι αν τον δεις να τυρρανείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγουμένων αμαρτιών περισσότερο σπλαχνίσου τον, μην τυχόν δοκιμάσεις και συ πειρασμόν, αφού είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό.

H  αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει νʼ αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Tο μυστικό, λοιπόν, της αγάπης προς τον Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί, αν δεν αγαπήσεις τον αδελφό σου που τον βλέπεις πως είναι δυνατόν νʼ αγαπήσεις τον Θεό που δεν Tον βλέπεις; «Ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ, ὃν ἑώρακε, τὸν Θεόν, ὃν ούχ ἑώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;»  

Γέροντας Πορφύριος

Προσευχὴ περὶ ἑνότητος τῶν συζύγων καὶ τῆς οἰκογενείας (Γέροντος Σωφρονίου)

Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ὁ τῇ σῇ ἀναβάσει ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν ἐξαγοράσας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ Νόμου καὶ ἀποκαταστήσας τὴν πεπτωκυῖαν εἰκόνα σου, ὁ ἐκτείνας ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ τάς ἀχράντους χεῖράς Σου, ἵνα τὰ ἐσκορπισμένα τέκνα τοῦ Θεοῦ ἐπισυναγάγῃς εἰς ἕν, καὶ καλέσας τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς ἑνότητα πάντας, Σύ, ὁ Ὢν τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα, πρὸ τῆς ἐξόδου Σου ἐπὶ τὴν μεγάλην ταύτην καὶ κοσμοσωτήριον ἱερουργίαν ἐδεήθης τοῦ Πατρός Σου, ἵνα πάντες ἓν ὦμεν, καθὼς Σὺ εἷς εἶ μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου. Συνέχεια