Γέρων Ἀθανάσιος Μετεωρίτης: Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, θεραπευτήριο ψυχῶν!

Ὁμιλία τοῦ

Προη­γου­μέ­νου Ἱερᾶς Μονῆς Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου

Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Λαρίσης, Κατανυκτικός Ἑσπερινός
Α΄ Κυριακῆς Νηστειῶν

Κυριακή 13 Μαρτίου 2011

Σεβασμιώτατε,

Πρίν ἀρ­χί­σου­με τήν ὁ­μι­λί­α μας, ἐ­πι­τρέ­ψα­τέ μας νά Σᾶς ἐκ­φρά­σου­με τίς ἀ­πό καρ­δί­ας εὐ­χα­ρι­στί­ες μας γιά τά εὐ­γε­νι­κά Σας λό­για καί γιά τήν πλού­σια πα­τρι­κή Σας ἀ­γά­πη πρός τό πρό­σω­πό μας, πού ἐκ­δη­λώ­νε­ται ποι­κι­λο­τρό­πως ἐ­πί πολ­λά ἔ­τη, κα­θώς καί γιά τήν ἰ­δι­αί­τε­ρα τι­μη­τι­κή Σας πρό­σκλη­ση νά μι­λή­σου­με ἐ­νώ­πιον Ὑ­μῶν καί τῶν φι­λο­θέ­ων καί φι­λα­κο­λού­θων πι­στῶν κα­τά τόν Κα­τα­νυ­κτι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό τῆς ση­με­ρι­νῆς Α΄ Κυ­ρια­κῆς τῶν Νη­στει­ῶν· στήν λαμ­πρή αὐ­τή ἑ­ορ­τή πού τι­μοῦ­με τήν νί­κη τῆς Ἁ­γί­ας μας Ὀρ­θο­δο­ξί­ας ἐ­πί τῶν αἱ­ρέ­σε­ων μέ τήν ἀ­να­στή­λω­ση τῶν ἁ­γί­ων εἰ­κό­νων καί τήν ὀρ­θή τι­μή καί προ­σκύ­νη­σή τους. Μί­α νί­κη πού ἐ­πι­τεύ­χθη­κε με­τά ἀ­πό σκλη­ρές δο­κι­μα­σί­ες καί τό μαρ­τύ­ριο χι­λιά­δων ὁ­μο­λο­γη­τῶν στό Ἑλ­λη­νι­κό Βυ­ζάν­τιο, πα­τρια­ρχῶν, ἐ­πι­σκό­πων, κλη­ρι­κῶν, μο­να­χῶν καί ἁ­πλῶν πι­στῶν, πού θυ­σί­α­σαν ἀ­ξι­ώ­μα­τα, θέ­σεις, πε­ρι­ου­σί­α καί αὐ­τή τήν ζω­ή τους.

Τό θέ­μα, πού θά ἀ­να­πτύ­ξου­με, δι’ εὐ­χῶν Σας Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε, εἶ­ναι: Ἡ ὀρ­θό­δο­ξη Ἐκ­κλη­σί­α μας ὡς θε­ρα­πευ­τή­ριο ψυ­χῶν. Συνέχεια

Δεν υπάρχει «δεν μπορώ». Υπάρχει «δεν θέλω». Εντυπωσιακή πιανίστρια ..!

Ένα βίντεο ενός νεαρού κοριτσιού από την Κίνα που παίζει πιάνο θα ομορφύνει τη μέρα σας.

Οι σκηνές που θα δείτε ίσως να σας αναγκάσουν να αναθεωρήσετε τις δικαιολογίες που βρίσκετε για να αντιμετωπίσετε τις μεγάλες προκλήσεις στη δική σας ζωή.

Το «Souvenir D’Enfance» του Richard Clayderman δεν είναι και το πιο εύκολο κομμάτι για να παίξει κάποιος. Ειδικά αν πρόκειται για κάποιον που την πρώτη του επαφή με το πιάνο την είχε μόλις τρία χρόνια πριν.

Και αν αυτό δεν σας είναι αρκετό για να εντυπωσιαστείτε, μάλλον πρέπει να μάθετε ότι το συγκεκριμένο κορίτσι δεν έχει καθόλου δάχτυλα στο δεξί της χέρι…

Άγιον Όρος: Πώς τελούνται τα μνημόσυνα. Πώς φτιάχνονται τα κόλλυβα.

Μνημόσυνο ξεχωριστό, στο Άγιο Όρος, δεν κάνουν στους μοναχούς. Μαζί με το κόλλυβο του Αγίου, βάζουν κι ένα μικρό πιατάκι με κόλλυβα για τους κεκοιμημένους. Μνημονεύονται οι Ηγούμενοι της τελευταίας 100ετίας και οι ιερείς και μοναχοί της τελευταίας 30ετίας. Κόλλυβο γίνεται όποτε τοποθετείται στο ναό εικόνα για προσκύνηση. Το Σάββατο πάντως γίνεται οπωσδήποτε των κεκοιμημένων, εκτός αν τύχει απόδοση δεσποτικής γιορτής. Είναι ένα τσίγκινο πιατάκι με σταράκι βρασμένο που το βάζουν κάτω από την εικόνα του Χριστού. Συνέχεια

Ωμή ομολογία του πρ. Αρχηγού του Στρατού των ΗΠΑ WESLEY CLARK: Οι ΗΠΑ προαποφασίζουν για τους πολέμους …

Απίστευτη συνέντευξη του πρώην Αρχηγού του Στρατού ΗΠΑ WESLEY CLARK (είναι αυτός που επί BILL CLINTON βομβάρδισε τη Σερβία).

Οι “αντισυνομωσιολόγοι” πρέπει να αρχίζουν να προβληματίζονται για το τι συμβαίνει σχετικά με τις ΗΠΑ. Το video είναι κατατοπιστικό!